Bilety autobusowe finansowane z budżetu Gminy w roku szkolnym 2022/2023

Bilety dla uczniów szkół podstawowych

Na podstawie uchwał Rady Gminy nr XXVII/436/2020 z dn. 28 lipca 2020 r. oraz nr XXXIV/469/2020 z dn. 8 września 2020 r. istnieje możliwość zakupu z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne biletu specjalnego przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, dojeżdżających do szkół publiczną komunikacją autobusową, organizowaną przez ZTM Poznań. Sposób załatwiania doładowania zależy od położenia szkoły:

  1. Rodzice uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne informują sekretariaty właściwych szkół o zapotrzebowaniu na bilet i dostarczają do szkoły kartę PEKA lub PEKA Junior należącą do ucznia. Szkoły przy współpracy z rodzicami załatwiają wszystkie pozostałe formalności (rodzice powinni dostać info w tej sprawie przez dzienniki elektroniczne Librus).
  2. Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne i uczęszczających do szkół podstawowych położonych poza obszarem Gminy (np. w Poznaniu) w razie wystąpienia potrzeby posiadania biletu na przejazdy do szkół doładowują go na koszt budżetu Gminy we własnym zakresie. Dokonać tego można wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta TPBUS sp. z o.o. 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 23, w godzinach pracy: pon. 10.00-17.30, wt.-pt. 8.00-15.30, przedkładając: imienną kartę PEKA/PEKA Junior, ważną legitymację szkolną ucznia oraz podpisując oświadczenie o fakcie zamieszkania ucznia na terenie Gminy Tarnowo Podgórne; Termin – do 30 września 2022 r.

Zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego, „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. O fakcie zamieszkania decyduje z reguły posiadanie meldunku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Jeśli uczeń nie jest zameldowany jego rodzic lub opiekun prawny mogą zostać wezwani do przedstawienia dowodów potwierdzających zamieszkanie ucznia na terenie Gminy. Takim dowodem może być np. formularz PIT składany przez rodziców/opiekunów do Urzędu Skarbowego właściwego dla Gminy Tarnowo Podgórne albo inny dokument potwierdzający zamieszkanie.

UWAGA nr 1: Bilet, o którym mowa w pkt.1 i 2, ważny będzie od 1 października 2022 r do 30 września 2023 r. Przez wrzesień bieżącego roku uczniowie szkół podstawowych będą mogli korzystać z publicznej komunikacji autobusowej, okazując jedynie ważną legitymację szkolną. Od 01 października 2022 r bezwzględnie wymagane będzie posiadanie ważnego biletu na przejazd.

UWAGA nr 2: Doładowanie biletu finansowanego przez Gminę będzie możliwe wyłącznie na kartę PEKA lub PEKA Junior. Wyrobienie karty (w sposób tradycyjny lub elektroniczny) leży po stronie uczniów/rodziców. Karty PEKA/PEKA Junior zagubione lub zniszczone podlegają wymianie przez właściciela. Termin oczekiwania na wyrobienie lub wymianę karty – około 2 tygodnie. Wyrobienie nowej karty jest bezpłatne, a koszt wymiany karty zgubionej lub zniszczonej to 21 zł. Doładowania muszą się zakończyć do 30 września 2022 r.

Bilety dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/437 z dnia 28 lipca 2020 r z budżetu finansujemy wyłącznie bilety autobusowe dla zamieszkałych na naszym terenie uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których Gmina Tarnowo Podgórne jest organem prowadzącym. Dotyczy to uczniów Liceum im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym oraz ZST w Tarnowie Podgórnym w relacji dom-szkoła. Wszystkie formalności związane z uzyskaniem doładowania załatwiane są przez szkoły przy współpracy rodziców.

UWAGA!

W bieżącym roku szkolnym nie finansujemy doładowań biletów dla mieszkańców – uczniów szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych poza Gminą Tarnowo Podgórne.

Na skutek decyzji rządzących, polegających m.in. na obniżeniu progów podatkowych podatku PIT, aż o kilkadziesiąt mln zł spadły dochody budżetowe Gminy. W związku z tym nie ma wystarczających środków na kontynuację programu dla tej grupy uczniów.

Bilety z samorządowego programu Karta Dużej Rodziny

Bezpłatne bilety zgodnie z uchwałą RG nr XXXIX/688/2021 z dnia 25 maja 2021 r. przysługują mieszkańcom Gminy, którzy są uczniami szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych (do 24 roku życia) lub studentami (do 25 roku życia), jednocześnie będąc członkami rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny. Ponadto warunkiem koniecznym doładowania bezpłatnego biletu jest niepozostawanie w stosunku pracy. Zasady doładowania:

  1. Doładowania dokonuje się wyłącznie w POK TPBUS w Tarnowie Podgórnym ul. Rokietnicka 23, w godzinach pracy Punktu;
  2. Aby przeprowadzić skuteczne doładowanie należy przedłożyć: Kartę Dużej Rodziny (koniecznie wydaną przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. Identyfikator Gminy TP to ciąg cyfr: 3021172), Kartę Mieszkańca oraz ważną legitymację szkolną lub studencką. Doładowujący: pełnoletni uczeń/student/rodzic/opiekun prawny składa na przygotowanym prze Gminę druku oświadczenie, że nie pozostaje w stosunku pracy;

UWAGA nr 3:

POK TPBUS Sp. z o.o. w myśl zawartej z Gminą umowy jest upoważnione – w przypadku zaistnienia wątpliwości – do żądania przewidzianych prawem innych sposobów  potwierdzania faktu miejsca zamieszkania na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Dotyczy to wszystkich doładowujących.