Jednorazowe świadczenie pieniężne (Одноразова грошова допомога)

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, o której mowa w ust. 1.

Organ właściwy może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Pliki do pobrania:

___________________

Громадянину України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним відповідно до ст.2 Закону 1 і який був внесений до реєстру PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих на особу, призначеної для прожиткового мінімуму, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та плату за житло.

Компетентним органом з питань одноразової грошової допомоги є вуйт (Голова гміни), бурмістш (міський голова), президент міста відповідно до  місця перебування особи, зазначеної в Законі 1.

Компетентний орган може уповноважити в письмовій формі свого заступника, працівника уряду (ради) або керівника центру соціального забезпечення, а в разі перетворення центру соціальної допомоги в центр соціальної служби на підставі положень Закону від 19 липня 2019 року про надання соціальних послуг центром соціальних послуг – директора центру соціальних служб, або керівника іншого організаційного підрозділу гміни, а також іншу особу на вимогу керівника центру соціального забезпечення, а в разі перетворення центру соціального забезпечення в центр соціальних служб на підставі положень Закону від 19 липня 2019 року про надання соціальних послуг центром соціальних послуг – директора центру соціальних послуг, або керівника іншого організаційного підрозділу гміни для ведення проваджень з питань, зазначених у Законі 2, а також для винесення рішень з цих питань.

Заява про виплату одноразової грошової допомоги подається особою, яка має право, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка має фактичну опіку над дитиною.

Файли для завантаження: