Aktywni Lokalnie

2023

Anna Gryska

 • Mieszkanka Tarnowa Podgórnego od 30 lat. Aktywnie działa w Zarządzie Koła Seniora w Tarnowie Podgórnym – w latach 2013-2015 była Zastępcą Przewodniczącego, następnie w latach 2016-2022 pełniła funkcję Przewodniczącej Koła, a w obecnej kadencji jest Sekretarzem tej organizacji.
  Niezwykle pracowita i uczynna. Dzięki jej zaangażowaniu członkowie Koła Seniora uczestniczą w gminnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a tarnowskie Koło ściśle współpracuje z podobnymi organizacjami na terenie Gminy.
  Przez cały czas trwania pandemii troszczyła się o bezpieczeństwo, zdrowie i kondycję psychiczną seniorów. Dbała o to, by członkowie Koła utrzymywali – chociażby zdalnie, telefonicznie i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego – regularne kontakty i wspierali się wzajemnie.
  Stale podkreśla, że seniorzy stanowią ważną grupę naszej społeczności lokalnej – są skarbnicą wiedzy i doświadczenia. Uważa, że najważniejsze są trwałe, pozytywne relacje międzyludzkie, zwłaszcza międzypokoleniowe.

Jakub Marchlewski

 • Prezes Fundacji Jacek z Szafy. Mieszkaniec Przeźmierowa, prowadzi działalność charytatywną na terenie Gminy Tarnowo Podgórne i poza jej granicami. We własnym domu otworzył prywatny dom kultury, na którego scenie promuje artystów z różnych środowisk i różnych obszarów kultury, literatury i muzyki.
  W latach 2018-2020 był liderem poznańskiej grupy wolontariuszy, która prowadziła charytatywną akcję „Zupa Wolności”, skierowaną do osób w kryzysie bezdomności. Po wybuchu pandemii zainicjował szereg działań, wspierających osoby samotne i zagrożone wykluczeniem.
  Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie bardzo angażuje się w działania pomocowe dla uchodźców. Początkowo prowadził punkt pomocy we własnym domu, obecnie wolontariusze Fundacji prowadzą Gminny Punkt Pomocy w Przeźmierowie, który co tydzień służy pomocą dziesiątkom potrzebujących.
  Jednocześnie, w oparciu o kontakty nawiązane przy akcjach pomocy protestującym na Majdanie, koordynuje wysyłkę darów rzeczowych do Ukrainy.
  W 2022 roku uruchomił wydawnictwo JDC, by promować autorów, którzy mimo niepełnosprawności, chcą dzielą się swoimi talentami.
  Człowiek wrażliwego serca, wyczulony na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość społeczną. Uważa, że każdy człowiek ma prawo do godnego życia i do szacunku społecznego.

Ryszard Balcerkiewicz

 • Członek-założyciel Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców – organizacji integrującej i promującej środowisko przedsiębiorców Gminy Tarnowo Podgórne. Przez dwie pierwsze kadencje był Członkiem Zarządu, a od 2020 roku pełni funkcję Prezesa.
  Uważa, że w świecie biznesu sukces finansowy jest równie ważny jak społeczna odpowiedzialność przedsiębiorców. Dlatego szczególną wagę przywiązuje do przestrzegania szacunku dla każdego pracownika poprzez tworzenie warunków do ich zawodowego i osobistego rozwoju.
  Był orędownikiem utworzenia w Gminie Tarnowo Podgórne placówki kształcenia zawodowego. Zaangażowany w organizację i funkcjonowanie Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne.
  W lutym 2022 roku, po rozpoczęciu agresji rosyjskiej na Ukrainę, jako jeden z pierwszych przystąpił do organizowania pomocy rzeczowej. Zaangażował członków i sympatyków Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców do przeprowadzenia zbiórki finansowej na portalu crowdfundingowym. Bez wahania pojechał na granicę polsko-ukraińską, by przekazać pierwszą karetkę, do dziś czuwa nad organizacją kolejnych transportów.
  Jest niewyczerpanym źródłem energii do pozytywnego działania na rzecz wolnej Ukrainy i skutecznym orędownikiem idei bezinteresownego pomagania.

2022

Renata Brońska

 • Od 25 lat pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Pojednanie Tarnowo Podgórne – Blitzeneute. Stowarzyszenie Pojednanie zostało zarejestrowane w 1998 roku, dla wzmacniania i rozwijania polsko-niemieckich kontaktów ponad stereotypami, w duchu zrozumienia i porozumienia. Podejmowane działania mają na celu przybliżenie kultury i historii obydwu narodów oraz budowanie trwałych mostów przyjaźni między Gminą Tarnowo Podgórne a Blitzenreute.Pełniąc funkcję prezesa Pani Renata Brońska z dużą uwagą przygotowuje wydarzenia tak, aby dawały one szansę na jak najlepsze wzajemne poznanie się. Czuwa, by niemieckim gościom pokazywać piękno polskiego krajobrazu, bogactwo naszego dziedzictwa narodowego oraz nasze wartości, z których najważniejszą są wielopokoleniowe rodziny.Aktywna społecznie. Działała w samorządach klasowych i szkolnych, uczestniczyła w społecznych inicjatywach, uczących samodzielnego, racjonalnego myślenia i poczucia odpowiedzialności za własne decyzje.Konsekwentna, skrupulatna i wytrwała. Jednocześnie wnosi do Stowarzyszenia delikatność i wrażliwość. Potrafi zachęcić do współpracy osoby z różnych środowisk.

  Uważa, że największym wyzwaniem stojącym przed Stowarzyszeniem jest utrzymanie – w  obliczu współczesnych zmian – trwałej partnerskiej relacji z niemieckim partnerem. Wytrwale poszukuje nowych płaszczyzn i form współpracy, atrakcyjnych dla młodych ludzi, w których upatruje gwarancję na kontynuowanie idei międzyludzkiego porozumienia.

Henryk Witowski

 • Mieszkaniec Przeźmierowa od 1984 r. Od pierwszych dni aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej. Współzałożyciel komitetu obywatelskiego w Przeźmierowie, gdzie został przewodniczącym komisji oświaty i kultury. Wiceprzewodniczący pierwszej Gminnej Komisji Wyborczej. Uczestniczył i wspierał pracę społecznych komitetów, m.in. wodociągowania, gazyfikacji, kanalizacji i telefonizacji.Autorytet w wielu lokalnych sprawach. Jako członek zespołów zadaniowych angażował się
  i pomagał w rozwiązywaniu wyzwań, związanych m.in. z budową hali sportowej, budową centrum kultury, ochroną lasu i walką z hałasem.Pomysłodawca Święta Latawca – międzypokoleniowego wydarzenia, które od 2000 r. integruje społeczność Przeźmierowa i jest wizytówką miejscowości.Żeglarz. Harcerz. Podróżnik. Znawca i miłośnik piękna polskiej ziemi. 25 lat temu zainicjował cykl „Poznaj swój kraj”, w ramach którego do dziś społecznie organizuje wyjazdy turystyczne dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne.

  Bliskie są mu sprawy związane z oświatą, wychowaniem i rozwijaniem wrażliwości najmłodszych pokoleń poprzez aktywny wypoczynek i turystykę. Przez lata organizował wyjazdy i letnie kolonie dla dzieci i młodzieży.

  Rozwija i wzmacnia partnerskie relacje z gminami partnerskimi Gminy, w szczególności
  z Solecznikami (Litwa) i Kamieńcem Podolskiem (Ukraina).

  Wszystko co robi, robi z myślą o przyszłych pokoleniach. Podkreśla, że motorem jego społecznej aktywności jest chęć stworzenia dzieciom i młodzieży optymalnych warunków do rozwoju sportowego, kulturalnego i obywatelskiego.

  Wytrwały kolekcjoner – zbiera widokówki z całego świata. Obecnie jego kolekcja liczy
  60 tysięcy unikatowych widokówek i jest inspiracją do planowania kolejnych wyjazdów turystycznych.

2020

Edward Sobański

 • Od 42 lat mieszkaniec Tarnowa Podgórnego. Z Gminą nierozerwalnie związał swoje życie osobiste, zawodowe i działalność społeczną.

  Na progu przemian społeczno-gospodarczych współtworzył komitety obywatelskie. W trakcie pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w 1989 roku był mężem zaufania w Tarnowie Podgórnym. Działalność obywatelską na terenie naszej Gminy kontynuował podczas kampanii do pierwszych wyborów samorządowych w 1990 r. Został wybrany Radnym Gminy Tarnowo Podgórne I kadencji na lata 1990 – 1994. Był także delegatem do Sejmiku Samorządu Województwa Poznańskiego, a poprzez nawiązane tam osobiste kontakty umacniał strategiczną pozycję Gminy Tarnowo Podgórne. Często podkreśla, że wprowadzanie w owym czasie zmian ustrojowych, wymagało od lokalnych samorządowców wiele sił, entuzjazmu, intuicji i odwagi. 

  Był jednym z założycieli Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Stowarzyszenia „Dar Serc”, a także członkiem komitetów wodociągowania i gazyfikacji Tarnowa Podgórnego i miejscowości ościennych. Od lat jest zaangażowany w niesienie pomocy Polakom na Litwie – wiele środków, energii i zdrowia pozostawił w Rejonie Solecznickim, którego mieszkańcy uważają go dzisiaj za lojalnego przyjaciela i zaufanego powiernika. Pomagał też poszkodowanym Barda po powodzi w 1997 roku, zyskując ich wdzięczność, szacunek i uznanie.

  Zawsze otwarty na działanie dla dobra naszej społeczności lokalnej. Występuje jako łącznik wielu grup społecznych. Wytrwale i konsekwentnie dąży do tego, by realizować inicjatywy podnoszące komfort życia mieszkańców. Jest siłą sprawczą wielu przedsięwzięć – potrafi zaprosić do wspólnych rozmów reprezentantów różnych opinii i przekonań, a potem skutecznie realizować wypracowane rozwiązania.

Janusz Zarzyński

 • Z  Gminą Tarnowo Podgórne związany od urodzenia, obecnie mieszkaniec Przeźmierowa. Z domu rodzinnego wyniósł poczucie obywatelskiej odwagi. Z ogromnym zaangażowaniem uczestniczył w budowaniu wolnej Polski. Podczas kampanii do wyborów parlamentarnych w 1989 roku współtworzył Komitety Obywatelskie „Solidarność” na terenie naszej Gminy. Następnie w ramach budowania samorządności utworzył, a następnie przewodniczył pracom Komitetu w Przeźmierowie, Baranowie i Chybach. W wyborach samorządowych został wybrany Radnym I i III kadencji (1990 – 1994 i 1998 – 2002). Pracował także w Zarządzie Gminy, pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego. 

  Od 2002 roku był Prezesem poznańskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, a od 2006 roku jest Prezesem Okręgu tej organizacji. Uważa, że przebywanie wśród gołębi jest nie tylko realizacją osobistych zainteresowań hodowców i ciekawą formą spędzania wolnego czasu, ale także płaszczyzną do budowania trwałych relacji towarzyskich. Jest otwarty na współpracę Związku ze społecznością lokalną – chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem z działaczami przeźmierowskiego sołectwa.  

  Niezwykle wrażliwy na piękno i estetykę. Koneser sztuki. Pasjonat opery. Z zaangażowaniem, entuzjazmem i pasją opowiada o muzyce klasycznej, wybitnych kompozytorach, wykonawcach i artystach światowego formatu. Współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, między innymi dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym prowadził wykłady o muzyce.  

  Uważa, że fundamentem jego pracy społecznej są wartości wyniesione z domu rodzinnego: obywatelska odwaga oraz głęboka wrażliwość artystyczna.  

Zdzisława Piszczyńska

 • Od 1995 roku sołtys Lusówka – w przyjęciu i pełnieniu tej roli pomagają jej tradycje rodzinne, przede wszystkim przekonanie o konieczności społecznej działalności na rzecz najbliższego otoczenia.

  Pracowała w komitecie gazyfikacji Lusówka. Rozwijając swoją działalność samorządową została Radną Gminy III kadencji (1998 – 2002). Uczestniczyła w pracach Rady, wyznaczającej kierunki strategicznego rozwoju Gminy i określającej zasady i reguły funkcjonowania naszego samorządu.

  Z pozoru delikatna, w rzeczywistości twarda i rzeczowa sołtys. Pełni swą funkcję w czasie, kiedy Lusówko diametralnie zmienia swoje oblicze. Ćwierć wieku temu była to mała, kameralna miejscowość, którą zamieszkiwało 500 osób. Dziś to miejsce o najszybszym przyroście liczby ludności. Zmienia się zatem charakter miejscowości, ewoluują lokalne potrzeby i społeczne oczekiwania. W odpowiedzi na te przeobrażenia, dzięki trosce i osobistemu zaangażowaniu Pani Sołtys, w Lusówku realizowane są kolejne inwestycje publiczne: rozbudowana została szkoła podstawowa, zrewitalizowano pałac, rozwijana jest infrastruktura drogowa, techniczna i rekreacyjna.

  Pełnienie funkcji sołtysa w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości to trudne wyzwanie, wymagające elastyczności, strategicznego myślenia i sztuki kompromisu. Pani Sołtys odważnie zaprasza do rozmów reprezentantów wszystkich lusowieckich środowisk. Jest orędownikiem idei szerokiej współpracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

2019

Krzysztof Bartosik

 • Radny Gminy Tarnowo Podgórne V, VI i VII kadencji, w latach 2006 – 2018.

  Zaangażowany w skuteczne rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej. Inicjator działań zmierzających do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszej Gminie oraz do wzrostu poczucia wspólnej odpowiedzialności za naszą małą ojczyznę.

  Animator życia lokalnego. Jako pomysłodawca i główny organizator corocznych otwartych spotkań mieszkańców osiedla Rubinowego w Baranowie dąży do nawiązywania i zacieśniania sąsiedzkich więzi, uważając je za podstawę działań lokalnych.

  Oddany i zaangażowany wolontariusz. Gorąco wspiera działalność Stowarzyszenia „Dar Serc”, szczególnie związaną ze współpracą z polonią zagraniczną, zamieszkałą na Litwie w Rejonie Solecznickim – w gminie partnerskiej Gminy Tarnowo Podgórne. Od 2006 r. uczestniczył we wszystkich wyjazdach z pomocą rzeczową do tamtejszych polskich placówek edukacyjnych i domu dziecka.

  Zaangażowany w życie społeczności lokalnej Gminy Tarnowo Podgórne, w szczególności Baranowa i Przeźmierowa, zawsze chętnie dzieli się swoją wiedzą i samorządowym doświadczeniem.

Marian Walczak

 • Radny Gminy Tarnowo Podgórne VI i VII kadencji, w latach 2010 – 2018. Zaangażowany w życie społeczności lokalnej Gminy Tarnowo Podgórne, w szczególności Lusowa.

  Od 1990 r. nieprzerwanie pełni funkcję sołtysa Lusowa, godnie reprezentując jej mieszkańców, dbając o wygląd i rozwój miejscowości.

  Miłośnik Jeziora Lusowskiego – z troską i zaangażowaniem czuwa nad optymalnym zagospodarowaniem jego przestrzeni przy poszanowaniu unikalnego charakteru tego zbiornika i jego otoczenia.

  Całe życie związany z ochotniczą strażą pożarną. Mając 12 lat zawiązał i prowadził młodzieżową drużynę pożarniczą. Od 1978 r. pełni funkcję komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lusowie, obecnie w stanie spoczynku. Współtworzył wodne służby OSP, czuwające nad bezpieczeństwem wypoczywających nad Jeziorem Lusowskim. W uznaniu społecznych działań na rzecz promocji pożarnictwa został wyróżniony medalem „Zasłużony dla województwa poznańskiego” oraz Złotą Odznaką „Zasłużony dla pożarnictwa”.

  Uczestniczy w codziennym życiu parafii w Lusowie, pomagając również w przygotowaniu kościelnych uroczystości.

  Jest chodzącą encyklopedią wiedzy o Lusowie – jego historii i mieszkańcach.

Jerzy Papych

 • Od 40 lat, przez 10 kadencji, pełni funkcję sołtysa Rumianka. Jest zawsze blisko mieszkańców, doskonale zna ich problemy i oczekiwania, zawsze chętnie służy pomocą i wsparciem. 

  Będąc radnym Gminy Tarnowo Podgórne II kadencji (1994 – 1998) tworzył podstawy samorządności. Organizował pierwsze społeczne komitety mieszkańców. Dzięki tej organicznej i wytrwałej pracy Rumianek jest dzisiaj miejscem przyjaznym dla mieszkańców, atrakcyjnym również dla osób chcących zamieszkać na terenie naszej Gminy.

  Orędownik integracji międzypokoleniowej i współpracy sąsiedzkiej. Zachęca do współpracy lokalne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Zawsze otwarty na ciekawe inicjatywy, wspiera nowe projekty, pomysły i propozycje.

  Uważa, że wspólne działanie mieszkańców jest najlepszą drogą do rozwoju miejscowości.

2018

Wojciech Bukowski

 • Pasjonat historii Gminy Tarnowo Podgórne, zafascynowany postacią pochodzącego ze Swadzimia Leona Plucińskiego, wicemarszałka Sejmu w latach 1925-1927. 

  Inicjator opracowania Dziejów Gminy Tarnowo Podgórne. W realizację swojego pomysłu włożył całe swoje serce, poświęcając blisko cztery lata życia. Kosztem pracy zawodowej i czasu prywatnego zbierał informacje na temat przeszłości naszej Gminy. Spotykał się z wieloma mieszkańcami, skrupulatnie przeczesywał aukcje internetowe, wytrwale przeszukiwał polskie i zagraniczne archiwa. W ten sposób zgromadził zapisy wielu opowieści oraz ponad 2 000 ilustracji, z czego na kartach „Dziejów…” ukazało się 1 400 (w tym wszystkie mapy związane z Gminą Tarnowo Podgórne, jakie kiedykolwiek powstały i znajdują się na zbiorach muzealnych).

  Pracując nad historią Gminy dotarł do największych autorytetów, poznańskich historyków – specjalistów poszczególnych okresów. Przekonał ich do współpracy nad monografią Gminy i koordynował przekazywanie kolejnych materiałów.

  Dzięki jego inicjatywie powstało sześciotomowe dzieło, unikalne w swej formie i poziomie szczegółowości. Jeszcze długo żadna gmina w Polsce, bez względu na jej wielkość, nie będzie miała tak szczegółowo i skrupulatnie opracowanej własnej historii.

Kazimierz Marchlewski

 • Całym sercem zaangażowany w działalność na rzecz naszej społeczności lokalnej. Przewodniczący Prezydium Komitetów Wodociągowania Wsi Wysogotowo, Przeźmierowo, Baranowo, Chyby. Pomysłodawca, założyciel i wieloletni redaktor naczelny czasopisma „Sąsiadka” (później „Sąsiadka-Czytaj”) – gazetę, służącą początkowo wymianie informacji na temat inwestycji prowadzonych na terenie Przeźmierowa, z czasem przekształcił w najważniejsze źródło lokalnych informacji dla wszystkich mieszkańców Gminy.

  Koordynator prac związanych z powstawaniem „Dziejów Gminy Tarnowo Podgórne”. Szef zespołu redakcyjnego, czuwający nad merytoryczną i językową stroną każdego z tomów. Potrafił zachować dystans do opisywanych wydarzeń, nie zapominając jednocześnie o lokalnych uwarunkowaniach historycznych. 

  Radny Gminy Tarnowo Podgórne I i II kadencji, członek Zarządu Gminy w latach 1994 – 1998. Delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego, w którym pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego, a następnie Przewodniczącego. Radny Powiatu Poznańskiego I kadencji. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne w latach 2002 – 2006. Nadal bardzo aktywnie działa na rzecz Gminy Tarnowo Podgórne, w szczególności Przeźmierowa.

Stanisław Przybylski

 • Pochodzi z rodziny o głębokich tradycjach strażackich – w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej służył najpierw jego ojciec, a teraz działają dzieci i wnukowie.

  Pierwsze szkolenia przechodził w 1963 roku, jako dwunastoletni chłopak, w Młodzieżowej Drużynie Pożarnictwa, a następnie wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym. W 1991 roku zainicjował proces przekształcania tarnowskiej jednostki w formalne stowarzyszenie, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prezesem tej organizacji jest do dzisiaj. Przez ponad 20 lat był również członkiem Powiatowego i Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

  Stale zachęca i motywuje druhów do podnoszenia umiejętności i kwalifikacji. To zaowocowało włączeniem tarnowskiej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ochotnicza Straż Pożarna jest gotowa bez wahania nieść pomoc w sytuacjach zagrożenia,  pomaga także ofiarom klęsk żywiołowych, prowadzi akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży, zapewnia bezpieczeństwo na gminnych imprezach masowych.

  Od 1991 roku był Komendantem Gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym, z tej funkcji zrezygnował w 2016 roku z powodów osobistych, pozostając Prezesem jednostki w Tarnowie Podgórnym.

  Dąży do tego, by Ochotnicza Straż Pożarna była służbą autonomiczną, profesjonalnie przygotowaną do działania na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Tarnowo Podgórne.

2017

Helena Łeszyk

 • Osoba wybitnie zasłużona dla społeczności Gminy Tarnowo Podgórne, w szczególności dla Przeźmierowa. Przez dwadzieścia cztery lata była radną Gromadzkiej i Gminnej Rady Narodowej, a następnie radną Rady Gminy Tarnowo Podgórne pierwszej kadencji. W 1965 roku została wybrana sołtysem Przeźmierowa i pełniła tę funkcję przez 33 lata.

  Uczestniczyła w organizowaniu wszystkich społecznych komitetów,powstających na rzecz rozwoju infrastrukturalnego Przeźmierowa. Będąc przez osiemnaście lat sekretarzem Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej dbała o tworzenie jak najlepszych warunków dla nauki i wychowywania kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży.

  Wytrwale aktywizowała i zachęcała mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz podnoszenia komfortu życia w Przeźmierowie. Potrafiła jednoczyć różne grupy pokazując,że najważniejszym celem powinno być zawsze ogólne dobro społeczeństwa. Zachęcała do pielęgnowania sąsiedzkich relacji poprzez spotkania, rozmowy i wspólne spędzanie wolnego czasu. Współtworzyła i aktywnie działała w Kole Gospodyń Wiejskich, które stanowiło miejsce integracji i wzajemnego wsparcia dla mieszkanek Przeźmierowa.Zaangażowanie w bezinteresowną pracę na rzecz społeczności lokalnej wyniosła z domu rodzinnego, a potem zaszczepiła swoim dzieciom, które dzisiaj również działają społecznie.Po  zostaje osobą otwartą na potrzeby drugiego człowieka, zainteresowaną rozwojem Przeźmierowa. Bez wątpienia jest skarbnicą wiedzy na temat najnowszej historii tej miejscowości. 

Kazimierz Szulc

 • Od ponad trzydziestu lat aktywnie społecznie uczestniczy w życiu Gminy Tarnowo Podgórne. Przez trzy kadencje członek rady sołeckiej Tarnowa Podgórnego. Założyciel i działacz społecznych komitetów wodociągowania i gazyfikacji Gminy. Inicjator wielu inwestycji realizowanych społecznie.  Zaangażowany w rewitalizację zabytkowego tarnowskiego kościoła pw. Wszystkich Świętych w latach 1987 – 1989 oraz 2010 – 2014. Inicjator odbudowy poniemieckiego cmentarza ewangelickiego w Tarnowie Podgórnym i przekształcenia go w Park Pamięci, autor książki dokumentującej te działania. Członek zespołu pracującego nad opracowaniem dziejów Gminy Tarnowo Podgórne – współautor historii parafii katolickiej i ewangelickiej.  Ściśle związany z tarnowską parafią, od 1983 roku członek Rady Duszpasterskiej. Inicjator i przewodniczący komitetu rozbudowy cmentarza parafialnego, na którym według jego pomysłu postawiono Pomnik Żołnierza.  Promotor polsko-niemieckich kontaktów na rzecz partnerstwa między narodami w ramach Stowarzyszenia Pojednanie Tarnowo Podgórne – Blitzenreute i Związku Niemieckiej Młodzieży Katolickiej.

  Szczególnie zaangażowany w pomoc osobom niepełnosprawnym. Inicjator i organizator piętnastu cykli letnich wczaso-rekolekcji, odbywających się w parafii w Tarnowie Podgórnym w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Współzałożyciel utworzonego w 2008 roku Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR, którego był prezesem w latach 2012 – 2016. Nieustannie podejmuje działania na rzecz integracji środowiska osób niepełnosprawnych, jest współorganizatorem i promotorem wielu ważnych wydarzeń w Stowarzyszeniu. Z zamiłowania fotograf i dokumentalista życia naszej lokalnej społeczności.

2016

Maria Apolinarska

 • Osoba wybitnie zasłużona dla oświaty i wychowania Gminy Tarnowo Podgórne.

  Pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1945 roku, w szkole w Lusowie. Wkrótce potem, kierowana potrzebą objęcia lepszą opieką wychowawczą dzieci z Przeźmierowa, podjęła wysiłki na rzecz utworzenia szkoły w tej miejscowości. Placówka została uruchomiona w 1949 roku, w domu prywatnym, a Pani Maria Apolinarska została jej kierownikiem. Mimo bardzo trudnych warunków lokalowych szkoła od pierwszych lat funkcjonowania gwarantowała bardzo solidne wykształcenie i profesjonalną opiekę pedagogiczną.

  W 1953 roku, dzięki swej determinacji, konsekwencji i wytrwałości, Pani Maria Apolinarska pozyskała na potrzeby szkoły Dom Księgarza. Później po wielu staraniach doprowadziła do budowy nowego obiektu w Przeźmierowie, który został oddany w 1968 roku. W tej szkole, aż do przejścia na emeryturę w 1976 roku, pełniła funkcję dyrektora. Troszcząc się o wysoki poziom nauczania i troskliwą opiekę wychowawczą nieustannie dbała o to, by szkoła była zawsze otwarta na inicjatywy oświatowe i kulturalne, kierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.

  Podkreśla, że motorem jej działania była możliwość współpracy ze społecznością lokalną. Potrafiła zaangażować, zmotywować i porwać za sobą mieszkańców Przeźmierowa, którzy bezinteresownie włączali się w działania na rzecz swojego środowiska.

  Wychowała kilka pokoleń mieszkańców Przeźmierowa. Jest obdarzana wielkim szacunkiem, uznaniem i poważaniem. Pozostaje osobą otwartą na potrzeby drugiego człowieka. I bez wątpienia jest skarbnicą wiedzy na temat najnowszej historii Przeźmierowa.

Leon Żebrowski

 • Od ponad pięćdziesięciu lat czynnie uczestniczący w życiu Gminy Tarnowo Podgórne. Radny pierwszej i drugiej kadencji Rady Gminy (w pierwszej kadencji pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy). Inicjator i współzałożyciel wielu lokalnych komitetów, grup i organizacji społecznych.

  Ponad dziesięć lat temu przyjął funkcję przewodniczącego Gminnego Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Jest także członkiem Zarządu Związku na szczeblu wojewódzkim.

  Kierując Kołem szczególną wagę przywiązuje do integracji gminnego środowiska kombatanckiego organizując cykliczne spotkania członków i ich rodzin. Dba o podtrzymywanie patriotycznych tradycji lokalnych. Jednocześnie jest wzorem człowieka bezinteresownie pomagającego osobom potrzebującym – nie pozostaje obojętny na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość społeczną.

  Zawsze podkreśla, że tym, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, należy się najwyższy szacunek w oczach kolejnych pokoleń.

Józef Grajek

 • Wzór społecznika i animatora lokalnego życia społecznego. Radny pierwszej, drugiej, czwartej i piątej kadencji (w pierwszej i drugiej kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy). Założyciel i prezes Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego.

  Przez całe życie wytrwale jednoczył różne grupy i środowiska wokół idei godnego uczczenia pamięci o bohaterskich czynach Powstańców Wielkopolskich. Stale zachęca, również przez osobiste zaangażowanie, by członkowie Towarzystwa docierali do uczestników tego zrywu niepodległościowego i ich rodzin, słuchali opowieści świadków walk o polską wolność, troskliwie zbierali pamiątki tamtych czasów.

  Konsekwentnie dba, by szczególnym szacunkiem otaczano osobę Generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Nadrzędnym celem Towarzystwa kierowanego przez Pana Józefa Grajka jest dokumentowanie działalności wojskowej i życia prywatnego Generała, a także losów i męczeńskich śmierci jego córek – Janiny Lewandowskiej i Agnieszki Muśnickiej. To dzięki wytrwałości Pana Józefa Grajka wybudowano gminne Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. Ukoronowaniem dotychczasowej działalności Towarzystwa było postawienie pomnika Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, który powstał dzięki przekonaniu współpracy samorządów, lokalnych organizacji i instytucji krajowych.

  Pan Józef Grajek to patriota miłujący naszą Ojczyznę. Stale przypomina, że żyjąc w wolnej Ojczyźnie winni jesteśmy szacunek bohaterom przeszłości. Zaprasza młodzież do udziału w każdej uroczystości patriotycznej wierząc, że jedynie dzięki angażowaniu najmłodszych możnakontynuować polską pamięć historyczną.

2015

Krystyna Semba

 • Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy jest wizytówką kulturalną Gminy Tarnowo Podgórne. Z amatorskiego grona zapaleńców wyrósł na profesjonalną grupę artystyczną, promującą polską kulturę ludową. Od początku nad procesem rozwoju Zespołu czuwa Pani Krystyna Semba, pełniąca społecznie funkcję jego kierownika. Osoba dbająca o zachowanie od zapomnienia polskich ludowych zwyczajów, tańców i muzyki.

  Od 1996 roku bezinteresownie poświęca swój czas i energię, by zapewnić Zespołowi jak najlepsze możliwości pracy artystycznej. Organizuje opiekę profesjonalnych choreografów. Nawiązała stałą współpracę z zawodową kapelą muzyczną. Aranżuje koncerty, dające możliwości szerokiej prezentacji bogatego i zróżnicowanego repertuaru. Dzięki Jej zaangażowaniu Zespół sięga po najwyższe laury na krajowych i międzynarodowych festiwalach tańca ludowego.

  Kierowanie tak dużą grupą wymaga dyplomacji i licznych kompromisów. Pani Krystyna Semba z wyczuciem i taktem buduje mosty trwałego porozumienia pomiędzy członkami Zespołu – osobami w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach, możliwościach, upodobaniach.

  Konsekwentnie przekonuje, że szerokie otwarcie Zespołu dla nowych członków jest najlepszą drogą do kontynuowania tradycji ludowych w nowoczesnym świecie.

  Jest osobą wybitnie zaangażowaną w życie społeczne Lusowa i Gminy Tarnowo Podgórne. Jako radna Powiatu Poznańskiego inicjowała i wspierała działania na rzecz naszej Gminy. Działała w Powiatowej Społecznej Radzie do spraw Osób Niepełnosprawnych. Wrażliwa na potrzeby osób chorych i mniej zaradnych życiowo pomaga lokalnym grupom i stowarzyszeniom.

  Zawsze podkreśla, że Zespół Lusowiacy jest jej dzieckiem, z którego jest niezmiernie dumna.

Stanisław Leitgeber

 • Pan Stanisław Leitgeber od lat działa na rzecz integracji środowiska rolników Gminy Tarnowo Podgórne.

  Z rodzinnego domu w Kokoszczynie wyniósł szacunek dla pracy na roli i umiłowanie do ojczystej ziemi. Swoją aktywność – wcześniej zawodową, a potem społeczną – związał nierozerwalnie z Kółkami Rolniczymi, widząc w nich receptę na połączenie doświadczenia rolników i na kultywowanie tradycji rolniczych.

  W 2000 roku postanowił przywrócić tradycję zrzeszania się rolników w Tarnowie Podgórnym. Jest pomysłodawcą reaktywacji Kółka Rolniczego i od momentu założenia pełni w nim funkcję prezesa.

  Dużą wagę przywiązuje do ponadczasowych symboli, świadczących o tradycjach rolniczych w naszej Gminie. Podjął inicjatywę ufundowania nowego sztandaru dla Kółka Rolniczego, a później wspierał ją finansowo. Konsekwentnie dążył do umieszczenia tablicy pamiątkowej na głazie ustawionym w 102. rocznicę zawiązania pierwszej formalnej organizacji rolniczej w Tarnowie Podgórnym.

  Był druhem Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest zaangażowanym członkiem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Wspiera działalność gminnych stowarzyszeń, grup, instytucji.

  Pytany o sens pracy społecznej zapewnia, iż służba dla społeczności lokalnej przynosi mu ogromną satysfakcję osobistą.

Stanisław Bzdęga

 • Pan Stanisław Bzdęga od 2000 roku jest członkiem Koła Seniorów w Przeźmierowie, w którym od 2004 roku pełni funkcję Przewodniczącego.

  Będąc na emeryturze doskonale rozumie potrzeby środowiska swoich rówieśników. Uważa, że spotkania w Kole Seniora pomagają nawiązywać nowe przyjacielskie relacje, tworzą możliwości osobistego rozwoju oraz pomagają kontynuować rozwijanie własnych pasji. Propaguje zdrowy styl życia, zapraszając do regularnego udziału w zajęciach sportowych dedykowanych seniorom.

  Współpracując ściśle z Gminnym Ośrodkiem Kultury SEZAM zachęca do udziału w wydarzeniach kulturalnych na terenie naszej Gminy i poza nią. Proponuje wspólne wyjazdy, wycieczki, współorganizuje spotkania okolicznościowe. Zaprasza na przedstawienia zespołu artystycznego „Senioritki”, działającego w ramach przeźmierowskiego Koła. Pokazuje, że każdy – bez względu na wiek – może czerpać z radości życia.

  Poszerza współpracę z gminnymi organizacjami, m. in. z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, na rzecz tworzenia kolejnych atrakcyjnych dla seniorów propozycji.

  Szeroka różnorodna oferta zajęć prowadzonych w ramach Koła Seniora sprawia,
  iż stale rośnie liczba członków, a wśród nich są również osoby pochodzące z miejscowości sąsiadujących z Przeźmierowem.

  Prowadząc największe w Gminie Tarnowo Podgórne, liczące blisko dwustu członków Koło Seniora pozostaje osobą niezwykle skromną, otwartą i życzliwą.

2014

Małgorzata Raciborska

 • Festyn Antoniański w Przeźmierowie to jedyny w Gminie Tarnowo Podgórne cyklicznie organizowany parafialny festyn. Spiritus movens tej imprezy związanej z obchodami święta patrona parafii św. Antoniego Padewskiego jest od pięciu lat Pani Małgorzata Raciborska.

  Dzięki osobistemu zaangażowaniu oraz otwartości jednoczy różne środowiska lokalne.

  Kreatywna i otwarta na nowe pomysły i możliwości. Wprowadza kolejne rozwiązania dbając o stałe podnoszenie atrakcyjności imprezy. Konsekwentnie podkreśla, że głównym celem Festynu, oprócz integracji i dobrej zabawy, jest przekazanie wartości materialnych dla całej społeczności. Dzięki temu uczestnicy Festynu czują się współodpowiedzialni za tworzoną wspólnotę.

  Osoba niezwykle wrażliwa na ludzką biedę i nieszczęście. Organizuje pomoc materialną dla uboższych i wspomaga osoby mniej zaradne życiowo. Podejmuje działania zapobiegające wszelkiego rodzaju wykluczeniom społecznym.

  Człowiek bezgranicznie oddany idei integracji lokalnej.

Kazimierz Królak

 • Pierwsze kontakty pomiędzy holenderskim miastem Norg a Ceradzem Kościelnym nawiązano w 1981 r., kiedy do Polski przyjechały transporty z zagraniczną pomocą rzeczową. Z czasem chęć pomocy bliźniemu w potrzebie przekształciła wzajemne relacje w cykliczne spotkania przyjaciół, skupionych w Towarzystwie Polsko-Holenderskim Ceradz Kościelny – Norg. 

  Pan Kazimierz Królak od początku działał na rzecz kontaktów międzynarodowych. Stworzył formalne struktury organizacji, a kilka lat później objął funkcję prezesa. Dzięki jego zaangażowaniu i determinacji przyjacielskie kontakty ponad granicami są kontynuowane, a ich forma zmienia się wraz z nowymi realiami społeczno-gospodarczo-politycznymi Europy. 

  Propagator idei otwartości Towarzystwa. Dąży do tego, by każdy, komu bliskie są ideały integracji europejskiej, mógł wstąpić w szeregi Towarzystwa. Zachęcał kolejne pokolenia do rodzinnych wyjazdów wierząc, iż młodzi członkowie staną się kontynuatorami idei współpracy między różnymi społecznościami lokalnymi. W czasach, gdy nie ma barier w podróżowaniu, promuje przyjaźń jako wartość dodaną międzynarodowych relacji. 

  Pan Kazimierz Królak poprzez działalność na rzecz Towarzystwa urzeczywistnia ideę międzynarodowej przyjaźni we współczesnej Europie.

Jacek Smoliński

 • Wychowany w muzykującej rodzinie, jest druhem Koła Śpiewu od 15 roku życia.
  W 1997 roku objął funkcję prezesa, przejmując to stanowisko po ojcu Feliksie i bracie Mieczysławie.

  Inicjator wprowadzenia współczesnych kierunków muzycznych i zmian w repertuarze Koła. Konsekwentnie broni koncepcji chóru otwartego dla wszystkich, widząc
  w powszechności szansę na utrzymanie licznego grona śpiewaków. Z troską pochyla się nad przyszłością Koła, zachęcając kolejne pokolenia do wstąpienia w szeregi chórzystów. 

  Popularyzator spotkań śpiewaczych w szerokim gronie. Od lat współorganizuje Jesienne Święto Pieśni, na które zaprasza chóry z Wielkopolski i spoza jej granic. Pomysłodawca wydarzenia integrującego mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne przy wspólnym kolędowaniu.

  Nieustannie poszukuje możliwości prezentowania umiejętności wokalnych tarnowskich druhen i druhów. Dzięki jego determinacji i ogromnemu zaangażowaniu Koło Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego uczestniczyło w wykonaniu Pop–Oratorium „Miłosierdzie Boże” w Wilnie i Ejszyszkach na Litwie oraz w Lusowie, dając popis kunsztu śpiewaczego.

  Ambasador idei wychowania i integracji poprzez muzykę.

2013

Jacek Dobrzeniecki

 • Swoją dwudziestopięcioletnią pracą na rzecz Stowarzyszenia Pojednanie Tarnowo Podgórne – Blitzenreute przyczynił się do zbudowania trwałych pomostów polsko-niemieckiej współpracy wbrew bolesnym, historycznym stereotypom.

  Organizator corocznych polsko-niemieckich spotkań, które przez lata stały się namacalnym dowodem umacniania międzynarodowych przyjaźni. Dzięki Jego niezwykłej skrupulatności i ogromnemu zaangażowaniu wspólnie spędzone dni pozostają na długo w pamięci uczestników, a zebrane doświadczenia stanowią podstawę do pogłębiania partnerskich kontaktów pomiędzy społecznościami Gmin – Tarnowo Podgórne i Fronreute.

  Gorący orędownik na rzecz włączania młodzieży w pracę Stowarzyszenia, przekonany o tym, iż kontynuacja idei pojednania i współpracy pomiędzy narodami możliwa jest tylko poprzez zaangażowanie kolejnych pokoleń.

  Bezgranicznie oddany idei budowania nowoczesnego społeczeństwa zjednoczonej Europy. Człowiek pełen wewnętrznego piękna, subtelności, promieniujący radością życia. Podążający przez życie w poszukiwaniu szczęścia w myśl słów Josepha Cambella „Idź za swoim szczęściem, a wszechświat otworzy przed tobą drzwi tam, gdzie dotąd były tylko ściany”.

Wojciech Janczewski

 • Bezgranicznie oddany szczytnej idei niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym.

  Organizator pięćdziesięciu akcji honorowego oddawania krwi, podczas których zebrano ponad trzy tysiące litrów tego ratującego życie i zdrowie leku. Dzięki Jego ogromnemu zaangażowaniu i wytrwałości nieustannie poszerza się grono osób honorowo oddających krew. Na szczególne wyróżnienie zasługują działania na rzecz szerokiego propagowania idei krwiodawstwa wśród młodych pokoleń.

  Gminny koordynator pomocy rzeczowej dla osób poszkodowanych w klęskach żywiołowych. Inicjator akcji zbierania i przekazywania darów dla najbardziej potrzebujących. Swym działaniem i postawą zjednoczył mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Tarnowo Podgórne, którzy otwierają swe serca i materialnie wspierają bliźnich w kolejnych akcjach.

  Nieustannie niosący pomoc najsłabszym poszkodowanym przez los – dzieciom z Domów Dziecka.

  Animator stałej współpracy z Polakami mieszkającymi w Rejonie Solecznickim na Litwie, budujący i wzmacniający międzynarodowe kontakty Gminy Tarnowo Podgórne. Dzięki Jego osobistemu zaangażowaniu i cyklicznemu wspieraniu polskich placówek oświatowych, kulturalnych i społecznych, pielęgnowana jest szeroko rozumiana polskość daleko poza granicami naszego kraju. Człowiek wrażliwego i otwartego serca, godny najwyższego uznania.

Grzegorz Wasielewski

 • Pełniąc funkcję prezesa stworzył profesjonalną, liczącą się w środowisku sportowym organizację.

  To Jego staraniem utworzone zostały sekcje koszykówki oraz siatkówki. W czasie pełnienia przez Niego funkcji prezesa tarnowska koszykówka odnosiła sukcesy w I lidze, a piłkarze awansowali do IV ligi.

  Wychowankowie Gminnego Klubu Sportowego TARNOVIA, dzięki warunkom tworzonym im przez znakomicie zarządzany klub, od lat osiągają wysokie lokaty – szczególnie sekcja kolarska – zwieńczone tytułami mistrzów regionu, kraju oraz Europy.

  Jako przewodniczący Rady Sportu był propagatorem idei zapewnienia możliwości rozwijania sportowych pasji mieszkańcom Gminy Tarnowo Podgórne.

  Donator, wspierający – również finansowo – funkcjonowanie Gminnego Klubu Sportowego TARNOVIA, co było szczególnie ważne w trudnych dla sportu czasach.

  Człowiek, któremu idee sportu są wyjątkowo bliskie. Inspiruje otoczenie swym zaangażowaniem i wewnętrzną siłą tworzenia. Jego pasja i entuzjazm wyznaczają nam nowe poziomy rozwoju.

Jadwiga Kwiek

 • Pomysłodawczyni i współtwórczyni Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gminie Tarnowo Podgórne. Organizacji, dzięki której osoby z nieco starszej przestrzeni wiekowej mogą nadal wykorzystywać i wzbogacać swój potencjał umysłowy i emocjonalny.

  Dzięki Jej inicjatywie powstało miejsce, w którym piękne umysły mogą dalej  otwierać się na obfitość wszechświata. Rozwijać swoje talenty, pogłębiać zainteresowania, realizować pasje i marzenia.

  Tu czas się nie zatrzymał, przeciwnie – przyspieszył wprowadzając członków stowarzyszenia w erę nowych technologii. Dzięki nim Internet stał się oczywistą formą komunikacji i ogromnym źródłem wiedzy. Oferta zajęć zaspakaja zarówno potrzeby ducha jak i materii cielesnej.

  Tworząc Uniwersytet III Wieku, stała się propagatorką idei jednoczenia osób z różnych środowisk i przestrzeni intelektualnych .

  Zaangażowała szerokie grono słuchaczy do uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym Gminy. Tak jak Lisa Nicholas stara się wysłać w świat tę piękną myśl: „ Nikt inny nie może zatańczyć twojego tańca, zaśpiewać twojej pieśni, napisać twojej historii. To kim jesteś i czym jesteś, zaczyna się właśnie teraz!”

  Udowodniła, że seniorzy stanowią rdzeń i osnowę dla osiągnięć następnych pokoleń. Należy się Jej zasłużone miejsce, podziw i szacunek.