Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy: Najważniejsze założenia (Закон про допомогу громадянам України: найважливіші припущення)

Najważniejsze założenia ustawy

Zgodnie z zapisami ustawy, obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju. Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.

Przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy udzielaną przez wojewodów i samorządy. Może ona polegać m.in. na zakwaterowaniu czy zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego. Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną, będzie mogła otrzymać świadczenie na podstawie umowy zawartej z gminą. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Utworzony zostanie Fundusz Pomocy. Środki z niego będą przeznaczone w szczególności na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy. Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, będą mieli również prawo do pracy na terytorium Polski. Wynika z tego dostęp do świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Obywatele Ukrainy będą mogli także ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Każdy obywatel Ukrainy, legalnie przebywający w Polsce, będzie miał zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia na tych samych zasadach, co obywatele Polscy. Wprowadzone zostaną rozwiązania, które pozwolą także na zapewnienie kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy objętymi przepisami ustawy.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać, co do zasady, z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Основні положення закону

Відповідно до змісту закону, громадяни України, які – внаслідок російської агресії – покинули свою Батьківщину, можуть перебувати у Польщі легально впродовж 18 місяців. Це стосуватиметься осіб, які прибули до Польщі безпосередньо з України і повідомили, що хочуть залишитися у нашій країні. Відповідно до закону особам, які прибули до Польщі у зв’язку із війною, надаватиметься персональний номер PESEL. Це дозволить громадянам України одержати ряд послуг, що надаються державними установами.

Передбачається, що громадянам України допомагатимуть воєводи та органи місцевого самоврядування. Це може бути, зокрема, допомога у поселенні або із щоденним харчуванням для групи осіб. Кожен суб’єкт, зокрема фізична особа, яка в себе в дома надасть житло та харчування громадянам України, які втекли від війни, одержить грошову допомогу. Необхідно буде лише укласти угоду із ґміною. Допомога виплачуватиметься не довше, аніж впродовж 60 днів, а її розмір буде вказаний у розпорядженні Ради міністрів.

Буде утворено Фонд допомоги. Засоби з цього фонду передаватимуться на фінансування або додаткове фінансування виконання завдань, пов’язаних із допомогою, що надаватиметься громадянам України. Громадяни України, які втікають від війни, матимуть також право на роботу на території Польщі. Із цим пов’язаний доступ до форм соціальної підтримки, а також одержання доплати до суми, яку батьки внесуть за перебування дитини у яслах, дитячому клубі або садку, чи у вигляді грошової винагороди для найнятої няні. Громадяни України матимуть можливість подати клопотання про виплату (одноразово) грошової допомоги у розмірі 300 зл. на особу. Йдеться зокрема про покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, а також на оплату за житло і комунальні послуги.

Кожному громадянинові України, який перебуває у Польщі легально, буде гарантовано доступ до державної системи охорони здоров’я на таких самих засадах, як громадянам Польщі. Польська держава виконуватиме також відповідні дії, що стосуються гарантування одержання освіти і виховання дітям або учням, які є громадянами України, і яких стосуються положення закону.

Положення закону наберуть чинності у момент його опублікування у «Законодавчому віснику». Положення закону – що необхідно зазначити – будуть чинні також заднім числом, тобто стосуватимуться періоду, що почався 24 лютого 2022 р.