Budowa windy zewnętrznej oraz poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

 

Dostępny samorząd – Granty

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu PFRON pt. „Dostępny Samorząd – Granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Projekt realizowany jest w okresie: od 03.02.2023 do 31.08.2023

Głównym celem projektu jest:

Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Tarnowo Podgórne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez zestaw działań wspierających spełnienie wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności.

Projekt ma służyć wyrównaniu szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu oraz przyczynić się do zwiększenia aktywności i zapewnienia osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Projekt zakłada:

  • Wybudowanie windy zewnętrznej
  • Oznaczenia w języku Braille’a
  • Tablice kierunkowe
  • Piktogramy
  • Planty tyflograficzne
  • Ścieżki dotykowe
  • Film instruktażowy
  • Usługę doradczą Ośrodka Wsparcia Architektury Dostępnej w zakresie dostępności

Planowane efekty projektu:

Efektem projektu będzie stworzenie odpowiednich warunków w przestrzeni urzędowej dla zróżnicowanej grupy użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, tak aby umożliwiała maksymalne samodzielne i świadome jej użytkowanie przez wszystkich potencjalnych użytkowników, była dostępna i pozbawiona barier architektonicznych.

Wartość projektu: 277 950,00 PLN

Wartość dofinansowania: 231 625,00 PLN