Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany jest w okresie: od 25.01.2022 do 25.07.2023

Głównym celem projektu jest:

​​​wsparcie realizacji usług publicznych Gminy Tarnowo Podgórne na drodze teleinformatycznej poprzez nabycie subskrypcji zabezpieczeń modułowych niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej na najwyższym poziomie cyberbezpieczeństwa

Projekt zakłada:

wykupienie usługi wsparcia serwisowego/subskrypcji posiadanej przez urząd gminy platformy UTM w celu zapewnienia najwyższego poziomu cyberbezpieczeństwa urzędowej sieci informatycznej umożliwiającej bieżącą aktualizację zabezpieczeń, skanowanie rozwiązań sieciowych i analizę potencjalnych zagrożeń

Planowane efekty projektu:

Projekt zabezpieczy przed długotrwałymi przestojami w pracy urzędu spowodowanymi awarią czy naruszeniem zabezpieczeń, a w szerszym spojrzeniu usprawni pracę urzędu, zmniejszy ogólny koszt działania i ułatwi rozwój sieci informatycznej urzędu, w szczególności cyfrowych usług dla mieszkańców.

Zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne umożliwi cyfryzację pracy urzędu, a co za tym idzie przyczyni  się do rozwoju cyfrowego Gminy Tarnowo Podgórne i do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Wartość projektu: 100 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie jest w 100% dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”, Działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

Więcej: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu