Sekretarka/obsługa informacji firmowej

Miejsce pracy: Baranowo

Nazwa firmy: Herlitz Sp. z o.o.

Opis stanowiska pracy:

prace administracyjne/obsługa gości firmy

Obowiązki:

obsługa centrali telefonicznej, odbiór i wysyłka poczty, bieżące sprawy administracyjne, obsługa gości zarządu

Wymagania:

doświadczenie na stanowisku administracyjnym będzie mile widziane, studentka, umowa na zastępstwo cywilno-prawna tj. umowa -zlecenie na ca 4 tygodnie, godziny pracy do ustalenia ca 6 godz. dziennie, stawka 21,00 PLN brutto

E-mail:gszymanska@herlitz.pl

Telefon: 61 650 11 41


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Klauzula Informacyjna
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)– zwanym RODO, informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Herlitz Sp. z o.o., z siedzibą w 62-081 Przeźmierowo, Baranowo ul. Szamotulska 2

Cele przetwarzania danych osobowych:
• Rekrutacja i zatrudnienie pracowników, stażystów oraz praktykantów, podpisanie umowy cywilno-prawnej

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne:
zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach (windykacja, monitorowanie ruchu na terenie obiektu) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (art.6 ust.1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, jako niezbędne do zawarcia i realizowania stosunku pracy oraz korzystania z uprawnień pracowniczych. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
• Upoważnione na podstawie obowiązującego prawa podmioty i instytucje administracji publicznej i samorządowej.
• Firmy świadczące usługi dla Administratora, w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, ochrony osób i mienia, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansów, ubezpieczeń, obsługi medycznej, serwisu urządzeń

Czas przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Osoby podające nam swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona.
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Data publikacji ogłoszenia: 07.10.2021