Ratownik Wodny

Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne

Nazwa firmy: Tarnowskie Termy Sp. z o.o.

Opis stanowiska pracy:

Dozór nad bezpieczeństwem osób przebywających na obiekcie.

Obowiązki:

Opieka, organizacja oraz udzielanie pomocy osobą przebywającym w obiekcie.

Wymagania:

Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym lub kserokopie uprawnień nabytych przed 01.01.2012 r w WOPR.
Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym
Kserokopia aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika lub recertyfikacji albo dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych dla ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu, realizującego doskonalenie zawodowe
Kserokopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie lub pełnienie służby w podmiocie
uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub bycie członkiem tego podmiotu.

E-mail:biuro@tarnowskie-termy.pl

Telefon: 734 195 718

Strona rekrutacji: https://tarnowskie-termy.pl/pl/praca


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.administratorem Pani/Pana danych osobowych są Tarnowskie Termy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowej 54, 62-080 Tarnowo Podgórne;

2. kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@tarnowskie-termy.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;

4.odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,

wykonywania obowiązków prawnych,

w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku,

ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności;

7.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych;

8.ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale jednocześnie niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy;

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

Data publikacji ogłoszenia: 29.09.2021