Pracownik obsługi

Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne

Nazwa firmy: Gminny Ośrodek Kultury "SEZAM"

Opis stanowiska pracy:

Praca ma charakter fizyczny w skład, którego wchodzą prace polegające na utrzymaniu porządku i czystości w pomieszczaniach domu kultury, obsługa imprez GOK „SEZAM”, sprzedaż biletów i usług Gminnego Ośrodka Kultury.

Obowiązki:

– utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach domu kultury,
– obsługa szatni,
– obsługa kasy fiskalnej,
– organizacja sal i miejsc na imprezy GOK „SEZAM”.

Wymagania:

Wykształcenie: zawodowe, preferowane średnie.
Umiejętności: dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, komunikatywność.

E-mail:sezam@goksezam.pl

Telefon: 618959228

Strona rekrutacji: http://www.goksezam.naszbip.pl/upload/files/631630406054-1.pdf


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury ,,Sezam” w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 96, 62-080 Tarnowo Podgórne. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: info@goksezam.pl
2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e, f oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks Pracy w celach:
a) świadczenia pracy na rzecz Administratora, w szczególności dla celów realizacji umowy o pracę, w tym takich celów jak ocena i szkolenie pracowników, przyznawanie świadczeń socjalnych, zarządzania podróżami służbowymi
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zatrudnianiem pracowników, w szczególności na podstawie przepisów prawa pracy (w szczególności regulujących prowadzenie przez pracodawcę dokumentacji oraz akt osobowych pracownika), księgowych i podatkowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych
d) wewnętrznych celów administracyjnych placówki
e) ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez podmiot poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych
f) w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych podmiot przetwarza je do celów profilaktyki zdrowotnej i medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, oraz zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-198 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością realizacji stosunku pracy.
9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Data publikacji ogłoszenia: 31.08.2021