Osoba do świadczenia usług asystencji osobistej

Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne

Nazwa firmy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym

Opis stanowiska pracy:

udzielanie pomocy i wsparcia w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Obowiązki:

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
– wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
– wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
– wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
-wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Wymagania:

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:
1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących
zawodach i specjalnościach:
asystent osoby niepełnosprawnej
opiekun osoby starszej,
opiekun medyczny,
pedagog,
psycholog,
terapeuta zajęciowy,
pielęgniarka,
siostra PCK,
fizjoterapeuta; lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;
Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom
z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Telefon: 61 89 59 340

Data publikacji ogłoszenia: 18.06.2024