Magazynier

Miejsce pracy: Sady

Nazwa firmy: Fresenius Medical Care Polska SA

Opis stanowiska pracy:

Magazynier
Miejsce pracy: Centrum Logistyczne Prologis, Sady ul. Poznańska 16C. Dojazd z Poznania autobusami linii: 811, 813.
Praca na pełen etat / praca stacjonarna: Magazynier

Obowiązki:

• przygotowanie przesyłek (paczki i palety)
• obsługa wózka widłowego
• obsługa skanera (zapewniamy szkolenie na miejscu)
• rozładunek i załadunek towarów na terenie magazynu
• współpraca w małym i zgranym zespole
• praca wyłącznie od poniedziałku do piątku (od 8:00 do 16:00)

Wymagania:

Oczekujemy
• rzetelnej pracy
• punktualności
• wymagane uprawnienia operatora wózka widłowego

Benefity:

• współpracę z zespołem profesjonalistów • szkolenia • przyjazną kulturę firmy, różnorodny i otwarty zespół • pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii • umowę o pracę od pierwszego dnia • kilometrówkę • system motywacyjny (np. nagrodę roczną; program poleceń pracowniczych; nagrodę kolejny rok razem) • możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego, platformy benefitowej oraz opieki medycznej

E-mail:monika.jozefiak@fmc-ag.com

Telefon: 609689729

Strona rekrutacji: http://pracuj.pl


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, iż zapoznałeś się z poniższą klauzulą informacyjną w związku z udziałem w niniejszym procesie rekrutacyjnym.

Wstęp
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg vor der Höhe (zwana dalej „FMC”) oraz podmioty powiązane, w tym Fresenius Medical Care Polska SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Krzywa 13, 60-118 / Fresenius Nephrocare Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krzywa 13, 60-118[1] (zwana dalej „Spółką”) zobowiązują się do ochrony danych osobowych, które mogą Państwo udostępniać Spółce oraz które Spółka gromadzi podczas procesu rekrutacji. Celem niniejszej Polityki prywatności („Polityka”) jest udzielenie informacji o tym, jakie dane osobowe Spółka gromadzi, wykorzystuje, przekazuje i ujawnia w ramach procesu Państwa rekrutacji oraz dlaczego.

FMC prowadzi działalność w wielu krajach. W niektórych z tych krajów obowiązują przepisy prawa związane z gromadzeniem, wykorzystywaniem, przekazywaniem i ujawnianiem danych osobowych osób, w tym kandydatów do pracy/współpracy. Bardzo poważnie podchodzimy do tych zobowiązań i dbamy o ochronę Państwa prywatności.

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań prosimy skontaktować się z naszym lokalnym specjalistą ds. ochrony danych/osobą odpowiedzialną za kontakt w zakresie ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: daneosobowe.pl@fmc-ag.com

Jakie informacje Spółka gromadzi, wykorzystuje, przekazuje i ujawnia oraz dlaczego?
Podczas ubiegania się o dane stanowisko, będą Państwo udostępniać Spółce niektóre dane osobowe, a Spółka będzie takie dane gromadzić. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę, która zamieściła ofertę pracy oraz przez inne podmioty powiązane FMC do celów określonych w niniejszej Polityce.

Takie informacje identyfikujące Spółka nazywa „Danymi osobowymi”. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jakie Państwa Dane Osobowe Spółka może gromadzić, wykorzystywać, przekazywać i ujawniać, a także cele, dla których mogą one być gromadzone, wykorzystywane, przekazywane i ujawniane, proszę zapoznać się z informacją zamieszczoną na końcu niniejszej Polityki.

FMC będzie gromadzić i przetwarzać Państwa Dane osobowe, jeżeli to konieczne, w celu:

oceny Państwa kwalifikacji zawodowych, jeżeli będą one zgodne ze stanowiskiem, o jakie Państwo się ubiegają,
podjęcia na Państwa prośbę określonych czynności przed potencjalnym nawiązaniem współpracy,
za Państwa zgodą w szczególnych okolicznościach, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (w tym obowiązki prawne Spółki – Administratora Danych jako przyszłego pracodawcy),
związanym z potencjalnymi roszczeniami i/lub w przypadkach, gdy jest to wymagane ze względu na uzasadnione interesy biznesowe,
związanym z bieżącą działalnością FMC, w tym do zarządzania centralizacją działań związanych z przetwarzaniem danych oraz przeprowadzaniem weryfikacji i kontroli Danych osobowych w zakresie, w jakim istnieje uzasadniony interes wykonania tych czynności.
Spółka zobowiązuje się do niewykorzystywania danych osobowych w żadnym innym celu niezgodnym z celami opisanymi w niniejszej Polityce, chyba że wymaga tego lub zezwala na to prawo lub Państwo.

Jeśli przekażą nam Państwo referencje zawierające Dane osobowe lub Dane osobowe innej osoby fizycznej w ramach swoich dokumentów aplikacyjnych, są Państwo zobowiązani do powiadomienia tej osoby oraz uzyskania jej zgody przed przekazaniem Spółce tych informacji, a także do uzyskania zgody na kontaktowanie się z tą osobą w celu uzyskania referencji.

Jeżeli przekazują nam Państwo rekomendację pracowniczą zawierającą dane osobowe innej osoby w ramach otwartego procesu rekrutacyjnego są Państwo zobowiązani do powiadomienia tej osoby oraz uzyskania jej zgody przed przekazaniem Spółce tych informacji, a także do uzyskania zgody na kontaktowanie się z tą osobą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Przekazywanie i wykorzystywanie Danych osobowych
Ze względu na globalny charakter działalności FMC, Spółka może ujawniać Dane osobowe personelowi i działom w obrębie spółek z grupy FMC, aby realizować cele opisane na końcu niniejszej Polityki. Może to obejmować przekazywanie Danych osobowych podmiotom z siedzibą w jednym kraju, podmiotom z siedzibą w innych krajach (w tym do krajów innych niż państwo, w którym Państwo zamieszkują oraz w których obowiązuje system ochrony danych inny niż w kraju, w którym Państwo zamieszkują). Jeśli znajdują się Państwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), może to obejmować kraje spoza EOG. Aby uzyskać informację o aktualnym wykazie podmiotów powiązanych, które mogą wspólnie przetwarzać i wykorzystywać Państwa Dane osobowe proszę zapoznać się z informacją zawartą w poniższym linku:

https://www.freseniusmedicalcare.com/fileadmin/data/com/pdf/Media_Center/Publications/Annual_Reports/FME_Annual_Report_2019.pdf.

Należy pamiętać, że przepisy prawne dotyczące ochrony Danych osobowych nie są jednolite dla każdego kraju, do którego Dane osobowe mogą zostać przekazane. Przekazywanie danych poza strefę EOG odbywa się jednak na podstawie ścisłej umowy o przekazywaniu danych, w tym standardowych klauzul umownych UE, które gwarantują odpowiednie środki umowne do ochrony Państwa Danych osobowych.

We wszystkich przypadkach udostępniania i przekazywania Danych osobowych w ramach FMC, dostęp do Danych osobowych będzie ograniczony do tych osób, które muszą znać te dane do celów opisanych na końcu niniejszej Polityki. Może to obejmować m.in. Państwa przyszłych Przełożonych, jak również członków Zarządu, personel Działu Operacyjnego, Działu HR, oraz inne osoby upoważnione, odpowiednio do danego rodzaju rekrutacji.

W niektórych przypadkach, w celu wsparcia w procesie rekrutacji, FMC może również skorzystać z rekrutera/head-hunter’a, zewnętrznej firmy lub usługodawcy. W takim przypadku, Dane osobowe mogą być uzyskiwane lub udostępniane przez te strony trzecie. Wykaz kategorii niepowiązanych stron trzecich dostępny jest na końcu niniejszej Polityki. Niektóre z tych stron trzecich będą zlokalizowane poza jurysdykcją zamieszkania, w tym na terenie Stanów Zjednoczonych. Dane osobowe udostępniane są usługodawcom zewnętrznym i zawodowym doradcom na podstawie stosownych umownych środków ochronnych mających na celu ochronę poufności oraz bezpieczeństwa Danych osobowych, a usługodawcy ci, zgodnie z umową, zobowiązani są do wykorzystywania Danych osobowych wyłącznie do celów świadczenia usług na rzecz Spółki oraz jej podmiotów powiązanych oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

Bezpieczeństwo danych
Spółka podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony Danych osobowych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych, w tym z wymogiem, aby dostawcy usług stosowali odpowiednie środki w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych osobowych.

Integralność i przechowywanie danych
Spółka podejmuje uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że ​​przetwarzane Dane osobowe są wiarygodne w zakresie ich przeznaczenia oraz są dokładne i kompletne w ramach realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce.

W przypadku, gdy proces rekrutacji zakończy się zatrudnieniem, Dane osobowe udostępnione przez Państwa i zgromadzone w związku z ubieganiem się o pracę mogą zostać włączone do naszych systemów HR i zostaną zarejestrowane jako część Państwa akt osobowych oraz wykorzystane w ramach nawiązanego stosunku pracy w celu jego realizacji, w tym do procesu wdrożenia pracownika. O czynnościach Spółki w zakresie sprawowania kontroli nad przetwarzaniem danych zostaną Państwo powiadomieni oddzielnie za pośrednictwem Polityki prywatności dotyczącej pracowników/ współpracowników.

Nawet, jeśli proces ubiegania się o pracę nie zakończy się zatrudnieniem, Spółka zachowa i będzie przechowywać dokumenty związane z rekrutacją, w tym Dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia odpowiedniego procesu wyboru kandydata lub, jeśli rekrutacja odbywa się na nieokreślone stanowisko, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.

Spółka może również poprosić Państwa o zgodę na przechowywanie dokumentów związanych z rekrutacją w tzw. „puli kandydatów/talentów” i przechowywanie ich maksymalnie przez kolejne 3 miesiące. Jeśli nie odpowiedzą Państwo na taką prośbę w ciągu 14 dni, Państwa dokumenty związane z rekrutacją – jak wspomniano powyżej – będą przechowywane maksymalnie przez 6 miesięcy po zakończeniu odpowiedniego procesu aplikacyjnego lub rekrutacyjnego.

Prawa kandydatów aplikujących o pracę
Mają Państwo prawo dostępu do swoich Danych osobowych, prawo do poprawiania niedokładnych Danych osobowych, prawo do usunięcia Danych osobowych w określonych okolicznościach oraz prawo do otrzymania Danych osobowych, które Państwo przekazali Spółce, w zorganizowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie w celu dalszego przekazania do innego pracodawcy lub innego podmiotu, bez przeszkód ze strony FMC. Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu email: rekrutacja.pl@fmc-ag.com. Należy jednak pamiętać, że niektóre Dane osobowe mogą być zwolnione z takich żądań o dostęp, poprawienie i usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych lub innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, mogą Państwo również złożyć skargę do właściwego organu nadzoru ds. ochrony danych (tj. https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

Rodzaje Danych osobowych, które Spółka może gromadzić, wykorzystywać, przekazywać i ujawniać:

Dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane kontaktowe;
Kwalifikacje zawodowe: Informacje o kwalifikacjach zawodowych zawarte w CV, liście motywacyjnym lub w innych dokumentach związanych z rekrutacją;
Wykształcenie: Informacje na temat wykształcenia, dokumenty dostarczane Spółce na poparcie swojej kandydatury i/lub procesu aplikacyjnego i rekrutacji związane z wykształceniem;
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia: Informacje dotyczące poprzednich dokumentów aplikacyjnych składanych w FMC, Informacje o wcześniejszej historii zatrudnienia w FMC i/lub relacji z obecnymi pracownikami FMC;
Wymogi związane z pracą: status zezwolenia na pracę (jeżeli dotyczy); status wizowy/zezwolenie na pobyt (jeżeli dotyczy); posiadane licencje, zezwolenia oraz zaświadczenia zawodowe i inne dokumenty związane z pracą; Informacje o nagrodach lub członkostwie zawodowym. Informacje dotyczące: referencji; wszelkich obowiązujących ograniczeń (zakaz konkurencji lub oferowania usług) wynikające z poprzedniego zatrudnienia lub poprzednich stanowisk; wszelkie sprzeczne interesy (inne formy zatrudnienia, informacje o członkach rodziny, osobach pozostających na utrzymaniu lub innych bliskich osobach w FMC, które mogą mieć wpływ na proces zatrudniania);
Informacje z procesu rekrutacyjnego: szczegółowe Informacje dotyczące: rodzaju zatrudnienia, o jakie Państwo się ubiegają lub mogą się ubiegać, preferencje dotyczące pracy; Informacje uzyskane w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, referencje. Informacje uzyskane w wyniku weryfikacji tożsamości (w stosownych przypadkach) lub z umieszczenia Państwa na liście osób objętych sankcjami, w tym informacje przekazane przez osoby trzecie, Państwa referencje od poprzednich pracodawców, instytucji edukacyjnych, do których Państwo uczęszczaliście. Informacje o państwa wykształceniu i doświadczeniu zawodowym pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, w tym internetowych, które zdaniem Spółki są istotne dla Państwa w przypadku aktualnego lub przyszłego ubiegania się o pracę (np. Państwa profil LinkedIn);
Dane wrażliwe i/lub demograficzne dostarczone podczas procesu aplikacji lub rekrutacji, takie jak płeć, informacje o Państwa obywatelstwie i/lub narodowości, informacje o stanie zdrowia i/lub dotyczące Państwa pochodzenia rasowego lub etnicznego (przewidziane / wymagane przez obowiązujące prawo lokalne).
Cele, dla których Spółka może gromadzić, wykorzystywać, przekazywać i ujawniać Dane osobowe:

Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane do celów przeprowadzenia procesu aplikacji i rekrutacji, które obejmują:

Analizę dokumentów aplikacyjnych: Ocena Państwa umiejętności, kwalifikacji oraz zainteresowań; weryfikacja Państwa danych i sprawdzenie referencji i/lub sprawdzenie danych osobowych (w stosownych przypadkach /jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo), jeśli otrzymali Państwo propozycję pracy: zgromadzenie Informacji dotyczących Państwa wykształcenia i umiejętności zawodowych oraz kontaktowanie się z Państwem w przypadku, gdy Spółka uzna, że Państwa kwalifikacje odpowiadają wymogom aplikowania na dane stanowisko;
Komunikacja: Komunikacja z Państwem w sprawie procesu rekrutacyjnego i/lub analizy Państwa dokumentów aplikacyjnych, w tym, w stosownych przypadkach, informowanie Państwa o innych potencjalnych możliwościach rekrutacji;
Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami: obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości, prowadzenie audytów, zgodność z kontrolami organów administracyjnych lub innych organów publicznych, udział w postępowaniach sądowych, dochodzenie praw, zarządzanie wszelkimi wewnętrznymi skargami lub roszczeniami, prowadzenie dochodzeń oraz przestrzeganie wewnętrznych zasad i procedur, przeprowadzanie kontroli wykazów podmiotów objętych sankcjami oraz innych kontroli i audytów, które mogą być wymagane w przypadku danego stanowiska przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje wewnętrzne, ustawodawstwo i/lub uzasadniony interes.
Spółka może również korzystać z Państwa danych w celu ochrony praw kandydatów, pracowników/współpracowników, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi i obowiązującym prawem.

W przypadku otrzymania oferty i przyjęcia zatrudnienia w Fresenius Medical Care, dane zgromadzone podczas procesu aplikacji i rekrutacji staną się częścią akt pracownika/współpracownika.

Kategorie niepowiązanych Stron Trzecich, którym FMC może udostępniać Dane osobowe:

Doradcy zawodowi: Zewnętrzni doradcy zawodowi np. konsultanci zewnętrzni;
Usługodawcy: Firmy, które dostarczają produkty i usługi, takie jak np. agencje rekrutacyjne, firmy zapewniające systemy informatyczne, w tym wsparcie przy przetwarzaniu danych kandydatów. Usługodawcy ci mogą być zlokalizowani poza krajem, w którym Państwo zamieszkują lub poza krajem, w którym znajduje się stanowisko, na które Państwo aplikują.
Organy publiczne i rządowe: organy ścigania, organy sądowe, organy administracji, organy regulacyjne, w szczególności w przypadku zapytań ze strony tych organów.

Data publikacji ogłoszenia: 18.11.2022