Ważne terminy: Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych za 2020 rok

Organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy. Obowiązek ten realizuje w odpowiednim terminie i formie. W 2021 r. sprawozdania sporządza się i podpisuje elektronicznie. Wszystkie organizacje pozarządowe, które mają obowiązek sporządzić sprawozdanie, muszą to zrobić w tzw. strukturze logicznej.

  1. Organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej

Każda organizacja nieprowadząca działalności gospodarczej wysyła sprawozdanie:

  • najpóźniej do 10 lipca (w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego)
  • do urzędu skarbowego – od 2020 r. sprawozdanie przekazujemy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych do „Szefa Krajowej Administracji Skarbowej”. Do przesłania sprawozdania do szefa KAS można wykorzystać narzędzie Ministerstwa Finansów – e-Sprawozdania Finansowe.

Sprawozdanie finansowe wysyłamy wraz z uchwałą organu zatwierdzającego sprawozdanie.

  1. Organizacja prowadząca działalność gospodarczą 

Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców wysyła sprawozdanie:

  • najpóźniej do 15 lipca (w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego)
  • do Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawozdanie wysłane do KRS nie jest już składane do urzędu skarbowego (szefa KAS).
  1. Organizacja pożytku publicznego

Organizacja pozarządowa, która ma zarejestrowany w KRS status organizacji pożytku publicznego, wysyła sprawozdanie:

  • najpóźniej do 15 lipca (a organizacje, które mają inny rok obrotowy niż kalendarzowy do 30 listopada)
  • sprawozdanie OPP umieszcza się w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego– bazę tę prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Do bazy sprawozdań OPP trafia zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.

Sprawozdanie finansowe wysyłamy wraz z uchwałą organu zatwierdzającego sprawozdanie oraz opinią audytora (jeśli była wymagana).

Do 31.03.2021 r. marca sporządzamy:

W NGO sprawozdania finansowe i deklaracje CIT-8.

Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do 31 marca do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie księgowości podatkowej – uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów).

CIT-8 to informacja o tym, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych.

Ogólna zasada jest taka, że CIT-8 sporządzamy i wysyłamy w formie elektronicznej. Jest jednak grupa podmiotów, która uzyskała prawo do złożenia CIT-8 analogowo – czyli sporządzenia go w wersji papierowej z odręcznymi podpisami.

Możliwość ta dotyczy organizacji, które:

Obecnie nie jest wiadomo czy termin rozliczenia podatkowego za rok 2020 zostanie przesunięty do 30 czerwca 2021r. W 2020 r. termin na wysyłkę deklaracji został zmieniony (przesunięty) z powodu pandemii. Nie ma jeszcze informacji, żeby przesunięcie nastąpiło też w tym roku.

Materiał przygotowany przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Tarnowie Podgórnym.