Polska Anglia

  Reforma oświaty

  Reforma oświaty w naszej Gminie

   

  Szeroka reforma oświaty wprowadzona ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe staje się faktem. Co to oznacza dla Gminy Tarnowo Podgórne?

  Przede wszystkim to likwidacja gimnazjów w Tarnowie Podgórnym i w Baranowie. W ich miejsce powstaną szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi.

   W związku z tym, że w Tarnowie Podgórnym powstanie druga szkoła podstawowa konieczne jest stworzenie nowych obwodów szkolnych. Najbardziej zyskają rodzice dzieci z Baranowa i Chyb – w Baranowie powstanie długo oczekiwana „podstawówka”.

  Szukamy też pozytywnych aspektów wprowadzanej reformy. Dokładamy starań aby na terenie gminy Tarnowo Podgórne powstała branżowa szkoła I i II stopnia oraz technikum. Stanowimy jako Gmina największy rynek pracy w otoczeniu miasta Poznania i wsłuchując się w głosy zarówno mieszkańców jak i przedsiębiorców utworzenie szkoły tego typu jest bardzo oczekiwane.

  Przy tworzeniu i prowadzeniu szkoły branżowej liczymy na współpracę z firmami, zlokalizowanymi na terenie naszej Gminy. Zakładamy, że szkoła zostanie objęta Patronatem przez przedsiębiorców, dzięki któremu uczniowie będą mieli zapewnione praktyki zawodowe.

  Najlepszym terminem otwarcia wydaje się być 1 września 2019 r, kiedy o miejsca w szkole ponadpodstawowej ubiegać się będą równocześnie dwa roczniki: uczniowie, kończący ostatnią klasę gimnazjum oraz absolwenci nowej, ośmioletniej szkoły podstawowej.

  Ewa Noszczyńska-Szkurat
  I Zastępca Wójta

   

  Projekt zmian związanych z reformą oświaty w naszej Gminie został przedstawiony na sesji Rady Gminy w dniu 14 lutego 2017 r. - aby obejrzeć prezentację kliknij tutaj

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  Rekrutacja 2017/2018 - informacje podstawowe

  Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 w związku ze zmianami w oświacie odbędzie się później niż w poprzednich latach.

  W tym roku nabór do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych rozpocznie się z początkiem kwietnia.

  Kryteria naboru oraz dokładne terminy zostaną podane na stronie internetowej Gminy i w marcowej „Sąsiadce -Czytaj”.

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne

   

   

  Lp.

  Nazwa publicznej szkoły

  Adres siedziby szkoły

  Organ prowadzący

  Uwagi

  1.

  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

  ul. Szkolna 5

  62-080

  Tarnowo Podgórne

  Gmina Tarnowo Podgórne

   

  2.

  Szkoła Podstawowa nr 2

  w Tarnowie Podgórnym

  ul. Poznańska 118

  62-080

  Tarnowo Podgórne

  Gmina Tarnowo Podgórne

   

  3.

  Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera

  w Przeźmierowie

  ul. Kościelna 46/48

  62-081

  Przeźmierowo

  Gmina Tarnowo Podgórne

   

  4.

  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

  w Ceradzu Kościelnym

  ul. Jankowicka 22

  62-080

  Ceradz Kościelny

  Gmina Tarnowo Podgórne

   

  5.

  Szkoła Podstawowa

  w Lusówku

  ul. Dopiewska 5

  62-080

  Lusówko

  Gmina Tarnowo Podgórne

   

  6.

  Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

  ul. Nowa 6

  62-080

  Lusowo

  Gmina Tarnowo Podgórne

   

  7.

  Szkoła Podstawowa

  w Baranowie

  ul. Wypoczynkowa 93

  62-081

  Baranowo

  Gmina Tarnowo Podgórne

   

  8.

  Publiczna Szkoła Podstawowa „Akademia Pitagorasa”

   w Baranowie

  ul. Platynowa 1

  62-081

  Baranowo

  Osoba fizyczna

  Bez obwodu

  ARz

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

  Dzieci 6-letnie (rok urodzenia 2011)

  Wszystkie dzieci 6-letnie zobowiązane są do odbycia rocznego  przygotowania przedszkolnego. Obowiązek nie dotyczy dzieci, które rozpoczną naukę w klasie I.

  Dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne będą spełniały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w obwodach, w których zamieszkują.

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  Rekrutacja do szkół podstawowych

  I. Dzieci 7-letnie (rok urodzenia w 2010)

  Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

  Do klasy I szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w danym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

  Zgodnie z ustawą o systemie oświaty decyzję w sprawie odroczenia od obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

   

  II.  Dzieci 6-letnie (rok urodzenia 2011)

  Z dniem 1 września 2017 r., na wniosek rodziców naukę w szkole może  rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

  Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6-letnie jeżeli dziecko:

  - korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej (uczęszczało do przedszkola),

  albo

  - posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną (zapis dotyczy wyłącznie dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola).

   

  Uwaga: w roku 2017 nie będzie naboru do gimnazjów.

   

  ARz

  ---------------------------------------------------------------------------

  REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY TARNOWO PODGÓRNE

   

  Pkt

  Określenie czynności

  Termin

  Termin postępowania uzupełniającego

  1.

  Pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do danego przedszkola,

  od 20 – 22 marca

  ____________

  2.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 30 marca –

  10 kwietnia

   od 12  - 14 czerwca

  3.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 12 – 19 kwietnia

  od 19 - 20 czerwca

  4.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

  5 maja

  21 czerwca

  5.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia

  od 8 do 12 maja

  od 20 - 23  czerwca

  6.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

  15 maja

  26 czerwca

   

   REKRUTACJA DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY TARNOWO PODGÓRNE

   

  Pkt

  Określenie czynności

  Termin rekrutacji

  Termin postępowania uzupełniającego

  1.

  Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę

  w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 3 do 10  kwietnia

  od 7 do 13 czerwca

  2.

  Weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 149 ust.7 ustawy

  od  11 do 14 kwietnia

  od 14 do 20 czerwca

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  28  kwietnia

  5 lipca

  4.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  od 4 do 9 maja

  od 6 do 11 lipca

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

   11 maja

  13 lipca

   

   

  ---------------------------------------------------------------------------

   

  INFORMATOR  DLA  RODZICÓW

   

  SZANOWNI RODZICE!

  od dnia 20 marca 2017 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do  przedszkoli publicznych w Gminie Tarnowo Podgórne na rok szkolny 2017/2018.

  Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: https://nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne - kliknij tutaj

  Rekrutacja nie obejmuje przedszkoli  niepublicznych.

   

  1.    WAŻNE DATY

  - 20 marca -  22 marca– pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola (tylko dla dzieci uczęszczających już do danego przedszkola)

   

  I ETAP REKRUTACJI

  - 30 marca –  10 kwietnia - przyjmowanie wypełnionych wniosków, wraz z wymaganymi dokumentami.

  II ETAP REKRUTACJI

  przystąpienie do drugiego etapu rekrutacji - w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub w przypadku, gdy  przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami

  - od 12 do 19 kwietnia weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

  - 5 maja – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

  - od 8 – 12 maja – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia

  - 15 maja 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do przedszkola. Uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji; Rodzice za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu sprawdzają wyniki rekrutacji.

   

  Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki, w kolejności alfabetycznej – godz. 14 .00.

   

  Do 22 maja 2017 r. możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.

  Komisja w ciągu 5 dni sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

  W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

  Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

  Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sadu administracyjnego.

  W przypadku dysponowania wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dyrektor danego przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

   

  III  POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

  - od 12 do 14 czerwca - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  - do 19 do 20 czerwca – weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

  - 21 czerwca – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

  - od 20 do 23 czerwca – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia

  - 26 czerwca – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do przedszkola. Uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji; Rodzice za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu sprawdzają wyniki rekrutacji.

  - Do 03 lipca - możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola

  - Komisja w ciągu 5 dni sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata

  - W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

  - Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania

  - Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sadu administracyjnego

   

  2.  KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA?

  W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące w gminie Tarnowo Podgórne , które w roku szkolnym 2016/2017 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub chcą zmienić przedszkole.

  Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Tarnowo Podgórne mogą być przyjęci do publicznego przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu.

  Pierwszeństwo przed dziećmi spoza gminy, w przypadku równej liczby pkt w rekrutacji uzupełniającej będą miały dzieci 2,5 letnie zamieszkałe w Gminie Tarnowo Podgórne.

   

  DZIECI  3-letnie (rok urodzenia 2014)

  Z dniem 1 września 2017 r. dzieci w wieku 3 lat, zamieszkałe w gminie Tarnowo Podgórne mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Zgodnie z powyższym dzieci w wieku 3 lat będą przyjmowane do przedszkoli publicznych w procesie rekrutacji na podstawie wniosku.

  W procesie rekrutacji mogą Państwo wybrać z listy trzy preferowane placówki.

  Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę, na której najbardziej Państwu zależy.

   

  DZIECI  4-letnie (rok urodzenia 2013)

  Od dnia 1 września 2017 roku dzieci w wieku 4 lat, zamieszkałe w gminie Tarnowo Podgórne, mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Zgodnie z powyższym dzieci w wieku 4 lat będą przyjmowane do przedszkoli publicznych w procesie rekrutacji na podstawie wniosku.

  W procesie rekrutacji możecie Państwo wybrać z listy trzy preferowane placówki.

  Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę, na której najbardziej Państwu zależy.

   

  DZIECI  5-letnie (rok urodzenia 2012)

  Od dnia 1 września 2016 roku dzieci w wieku 5 lat, zamieszkałe w Gminie Tarnowo Podgórne, mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Zgodnie z powyższym dzieci w wieku 5 lat będą przyjmowane do przedszkoli publicznych w procesie rekrutacji na podstawie wniosku.

  W procesie rekrutacji mogą Państwo wybrać z listy trzy preferowane placówki.

  Na pierwszym miejscu proszę wpisać tę placówkę, na której najbardziej Państwu zależy

   

  DZIECI  6-letnie (rok urodzenia w  2011).

  Z dniem 1 września 2017 r. dziecko 6-letnie jest obowiązane do odbycia rocznego  przygotowania przedszkolnego.

  Dziecko uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnowo Podgórne będzie spełniać obowiązek w oddziale przedszkolnym szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.  

  Z dniem 1 września 2017 r. dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w klasie 1 szkoły podstawowej na wniosek rodzica.

   

  3. KRYTERIA REKRUTACJI

  MINISTERIALNE KRYTERIA REKRUTACJI

  Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się  kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne.

  W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących gminę Tarnowo Podgórne ) niż wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1)  wielodzietność rodziny kandydata*,

  2)  niepełnosprawność kandydata,

  3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

  4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

  5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

  6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**,

  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

   

  Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 45 punktów.

  Zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

  *wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

  **samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

   

  POTWIERDZANIE KRYTERIÓW MINISTERIALNYCH

  Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

  1) oświadczenie o zamieszkiwaniu w Gminie Tarnowo Podgórne,

  2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

  3)  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

  4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

  5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

   

  KRYTERIA 3) i 5) POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W POSTACI (do wyboru):

  1) oryginału,

  2) notarialnie poświadczonej kopii,

  3) odpisu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA,

  4) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

   

  DODATKOWE KRYTERIA REKRUTACJI:

  Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów,
  a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie naboru będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

  Za wszystkie kryteria dodatkowe można uzyskać maksymalnie 44 punktów.

   

  Lp.

  Kryterium

  Punkty

  1.

  Oboje  rodziców  pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi działalność gospodarczą (w tym rolniczą)

  10

  2.

  Jedno z rodziców pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi działalność gospodarczą ( w tym rolniczą)

  5

  3.

  Rodzice kandydata złożyli w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)  za rok poprzedzający złożenie wniosku.

  a)    Gdy zrobili to oboje rodzice

  b)    Gdy  zrobił to jeden rodzic

   

   

   

   

  8

  5

   

   

  4.

  Kolejne dziecko z rodziny uczęszcza do przedszkola, w którym został złożony wniosek albo kolejne dziecko z rodziny będzie uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Gminie Tarnowo Podgórne

   

  5

   

  6.

  Dziecko zamieszkuje w  rejonie przedszkola, oddziału przedszkolnego zgodnie z siecią przedszkoli, szkół na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

  2

   

                   

  Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów :

  - oświadczenie potwierdzające pozostawanie obojga rodziców/ jednego z rodziców w zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym rolniczej  - zał. nr 1

  - oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla osób   zamieszkałych  na terenie Gminy  Tarnowo Podgórne – zał. nr 2

  - oświadczenie, że kolejne dziecko w rodzinie będzie uczęszczało do przedszkola, w którym został złożony wniosek - zał. nr 3

  - oświadczenie, że kolejne dziecko w rodzinie będzie uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Gminie Tarnowo Podgórne - zał. nr 4

  - oświadczenie o aktualnym miejscu zamieszkania dziecka - zał. nr 5

  Wszystkie oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  Złożone oświadczenia muszą być opatrzone klauzulą o następującej treści:  Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

   

  WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ:

  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

  - żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,  w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

  - w terminie 14 dni może zwrócić się do wójta gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności,

  - w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt gminy korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje,

  - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

   

  4. UWAGI:

  1) przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,

  2) proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki,

  3) w karcie zgłoszenia nie wpisuje się  przedszkoli, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji (np. niepubliczne),

  4) kartę zgłoszenia w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE przedszkolu pierwszego wyboru. Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych dwóch placówek wskazanych we wniosku. Każdy z kandydatów może zostać przydzielony tylko do jednej placówki,

  5) wniosek można również otrzymać w wybranej placówce, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru. Upoważniony przez placówkę operator wprowadzi do systemu elektronicznego wszystkie dane zawarte w złożonym przez Państwa wniosku. W takiej sytuacji możecie Państwo również otrzymać numer PIN, aby móc elektronicznie sprawdzić wynik rekrutacji,

  6) w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie  kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

   

  5. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

   

  1) proszę otworzyć stronę https://nabor.pcss.pl/tarnowopodgornehttps://nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne - kliknij tutaj

  2) stworzyć listę preferencji placówek,

  3) wypełnić pozostałe pola formularza,

  4) proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i dodatkowych,

  5) proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru,

  6) po wypełnieniu karty zgłoszenia drogą elektroniczną, każdy rodzic otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

   

  Karta Zgłoszenia Dziecka (wniosek) do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 zawiera następujące dane:

  - imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

  - imiona i nazwiska rodziców kandydata,

  - adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

  - adres poczty elektronicznej i numery telefonu rodziców dziecka,

  - adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców kandydata, o ile je posiadają,

  - wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

   

  ARz (info CUW OZK)

   

  ---------------------------------------------------------------------------