Polska Anglia

  System Gospodarki Odpadami

  1 stycznia ruszył nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina wystąpiła ze Związku Międzygminnego Selekt i zleciła wywóz odpadów gminnej spółce TP-KOM. W związku z tym mieszkańcy Gminy (właściciele posesji zabudowanych) musieli złożyć NOWE deklaracje na wywóz odpadów. W ślad za nimi w ostatnich dniach 2016 roku Urząd Gminy wysyłał zawiadomienia o NOWYCH indywidualnych numerach kont.

  Każdy składający deklarację jest zobowiązany do SAMODZIELNEGO wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty wynosi:

  -w przypadku selektywnej zbiórki: 10 zł / osoba / miesiąc,

  - w przypadku odpadów zmieszanych: 20 zł / osoba / miesiąc.

  W przypadku rodzin wielodzietnych, gdy zamieszkuje więcej niż troje dzieci poniżej 18. roku, to czwarte dziecko i każde kolejne jest zwolnione z opłat.

  Opłaty za wywóz odpadów należy uiszczać do końca miesiąca na wskazane w zawiadomieniu konto, tzn., do końca stycznia za styczeń, do końca lutego za luty.

   

  Podstawy prawne:

  - uchwała w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki - kliknij tutaj.

   - uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kliknij tutaj 

   

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kliknij tutaj

  Harmonogramy zbiórki odpadów znajdują się na stronie internetowej TP-KOM (- kliknij tutaj), w tym:

  - odpady segregowane, zielone i liście – kliknij tutaj 

  - odpady zmieszane - kliknij tutaj  

   

  Informacji na temat trybu pobierania opłaty za wywóz odpadów udziela Olga Skonieczna z Wydziału Podatków Lokalnych w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, bud. C ul. Poznańska 94 (budynek C), pok. 22 – tel. 61 8959 285.

   

  ARz (info WPL, WIKOŚ)

   

   

  -----------------------

  Uwaga – odbiór odpadów po nowemu!

   Zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwiła naszej Gminie zlecenie bez przetargu własnej spółce – Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM – obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór i zagospodarowanie odpadów). W związku z tym Rada Gminy podjęła uchwałę o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”.

  Nowy system rusza 1 stycznia 2017 r.

   

  Co oznacza on dla mieszkańców?

  Po pierwsze: częstotliwość odbioru i stawki opłat pozostają bez zmian.

  Po drugie: konieczne jest złożenie NOWEJ deklaracji

  Po trzecie: każdy, kto złoży deklarację, otrzyma NOWY numer konta do uiszczania należnych opłat.

   

  Do końca października deklaracje zostaną dostarczone przez Pocztę Polską do właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Będzie ona również dostępna w Wydziale Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy, w Filii Urzędu w Przeźmierowie oraz u sołtysów, a także – w wersji elektronicznej – na naszej stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl w zakładce Ochrona Środowiska.

  Wypełnione deklaracje należy do 10 listopada 2016 r. dostarczyć (osobiście lub listownie) do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne (ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne), do Filii Urzędu w Przeźmierowie lub przekazać sołtysom. Deklaracja jest dokumentem powodującym zobowiązanie podatkowe – Urząd musi zatem otrzymać papierowy dokument podpisany własnoręcznie (nie wystarczy przesłanie skanu). Można również skorzystać z platformy ePUAP i tą droga przekazać informację

   

  Uwaga: Systemem objęte będą tylko nieruchomości zamieszkałe. Firmy oraz właściciele nieruchomości tzw. niezamieszkałych są zobowiązani do zawarcia odrębnej umowy z firmą, posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej - kliknij tutaj.

   

  Piotr Kaczmarek

  II Zastępca Wójta

     ARz

   

   

  -----------------------