Polska Anglia

  Niska emisja

  Będzie czystsze powietrze

  Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła uchwałę na temat zasad udzielania dotacji na finansowanie (lub dofinansowanie) kosztów wymiany systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych w naszej Gminie. To krok w kierunku likwidowania palenisk i trwałego ich zastępowania przez nowe źródła ogrzewania w postaci ogrzewania gazowego, elektrycznego lub olejowego.

  Aby ubiegać się o dotację należy złożyć wniosek, którego wzór jest dostępny poniżej.

   

  NABÓR WNIOSKÓW JEST PROWADZONY W TRYBIE CIĄGŁYM.


  Razem z wnioskiem należy złożyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (lub pisemną zgodę właściciela budynku na wykonanie wymiany).

  Uwaga: dotacja może służyć wyłącznie sfinansowaniu bądź dofinansowaniu kosztów zakupu i montaży nowego źródła ogrzewania lub/i na przyłączenie do sieci gazowej. Dotacja może być udzielona w wysokości 80 % kosztów zadania, jednak nie może przekroczyć limitu 5 000 zł brutto. Nie może też być przeznaczona na refundację już poniesionych wydatków. Oczywiście wszystkie podmioty, które otrzymały dotację, zobowiązane są do jej rozliczenia.

   

  Uchwała Rady Gminy wraz z załącznikami dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej - kliknij tutaj.

  Wniosek o udzielenie dotacji - kliknij tutaj

  Harmonogram rzeczowo-finansowy - kliknij tutaj

  Rozliczenie dotacji - kliknij tutaj

   

  Przystąpienie do realizacji gminnego programu wymiany źródeł ciepła ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie naszej Gminy, w szczególności pochodzących z pieców kaflowych i niskowydajnych, nieekologicznych kotłów węglowych. Dzięki temu wszyscy będziemy oddychać coraz czystszym powietrzem.

   

  ARz (info WIKOŚ)

   

   

   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  A R C H I W U M

   

  Ograniczenie niskiej emisji

   

  Gmina Tarnowo Podgórne od lat prowadzi działania mające na celu eliminację tzw. niskiej emisji. Działania te obejmowały m.in. sukcesywne termomodernizacje, wymiany kotłów węglowych na ekologiczne gazowe w budynkach będących w zasobach Gminy, budowę nowych i remonty ulic.

   

  Czym jest niska emisja?

  Niska emisja jest to emisja szkodliwych pyłów i gazów pochodząca z niskich emitorów, do których zalicza się kominy z np. domów jednorodzinnych. Źródłem niskiej emisji są procesy spalania paliw, przede wszystkim węgla (a także odpadów), w starych niskosprawnych piecach i kotłach. Procesowi temu towarzyszy emisja wielu zanieczyszczeń, m.in. pyłów, tlenków azotu, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, tleneku węgla, metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (np. benzo-a-pirenu).

  Duża liczba kominów o niewielkiej wysokości powoduje, że wprowadzane do środowiska zanieczyszczenia są bardzo uciążliwe, z uwagi na ich gromadzenie się w miejscu powstawania.

  Efekty nadmiernej niskiej emisji są najbardziej odczuwalne w okresie zimowym, w pełni sezonu grzewczego. Tworzenie się zastoisk zimnego powietrza, częste inwersje temperatury, większa liczba dni z przymrozkiem i mrozem, cisze atmosferyczne i słabe wiatry, powodują niekorzystne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Lokalnie występujące niekorzystne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń związane z zabudową jednorodzinna, a także położeniem geograficznym poszczególnych miejscowości , sprawiają, że niska emisja jest zjawiskiem szczególnie niebezpiecznym, pomimo, że w obiegowej opinii „powietrza nie widać”.

  Wśród zanieczyszczeń emitowanych ze spalania paliw stałych do szczególnie niebezpiecznych zaliczane są pyły. Drobne frakcje pyłów o średnicy do 10 µm (tzw. pyły zawieszone) zawierają metale ciężkie, a na swojej powierzchni adsorbują wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny i furany. Drobne frakcje pyłu do 10 µm, tzw. pyły PM2,5 oraz PM10 przenikają do płuc i są odpowiedzialne za choroby układu oddechowego, układu krążenia oraz różnego rodzaju alergie. Jak wynika z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na działanie drobnych pyłów zawieszonych (PM2,5 i PM10) skutkuje skróceniem średniej długości życia. Należy podkreślić, że pyły oddziałują szkodliwie nie tylko na zdrowie ludzkie, ale także na roślinność, zwierzęta, gleby i wodę.

   

  Jak ograniczać niską emisję?

  Ograniczenie niskiej emisji można osiągnąć poprzez: likwidację indywidualnego źródła ciepła i podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej ( w naszej Gminie takiej możliwości nie ma ) , wymianę kotła centralnego ogrzewania i instalacji centralnego ogrzewania (np. na kocioł gazowy, olejowy, na biomasę, kotły na ekogroszek, kotły inwektorowe), docieplenie ścian budynku, wymiana okien oraz zastosowanie alternatywnych źródeł ciepła (kolektorów słonecznych, pomp ciepła).

   

  Niezwykle istotne jest również utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń i instalacji grzewczych oraz spalanie paliw odpowiednich dla danego rodzaju kotła (a przede wszystkim niespalanie odpadów w kotłach i piecach domowych), co również pozwala na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli. Palenie śmieci jest niekorzystne także dla pieca i przewodów kominowych. Na ściankach osadza się trudna do usunięcia tzw. sadza mokra, co może prowadzić do zapalenia się przewodów, a w ostateczności do pożaru całego domu. Zatkany komin to także przyczyna zatruć niewidocznym i bezwonnym czadem.

   

  Jak przebiegać ma  realizacja programu w Gminie Tarnowo Podgórne?

  Urząd Gminy Tarnowo Podgórne w celu poznania wielkości problemu w określonym terminie pragnie zebrać od osób zainteresowanych ewentualną dopłatą ankiety. Dzięki temu będzie można ocenić gotowość mieszkańców do przeprowadzania inwestycji obejmujących likwidację niskosprawnego kotła na paliwo węgiel czy drewno i zastąpieniu go innym ogrzewaniem (np. gazowym, elektrycznym czy podłączeniem do sieci ciepłowniczej, kotłem na ekogroszek, kotłem inwektorowym, gazowym, olejowym czy biomasę). Ankietyzacja umożliwi też określenie wysokości wsparcia finansowego, potrzebnego osobom zamierzającym zlikwidować stare piece. 

  Ankiety zbierane będą do dnia 30 listopada 2015 r.

   

  Ankiety można pobrać ze strony www.tarnowo-podgorne.pl / zakładka Niska Emisja:

  - w wersji WORD - kliknij tutaj,

  - w wersji PDF - kliknij tutaj.

   

  Po wypełnieniu prosimy wysłać pocztą tradycyjną na adres urzędu (Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne ) lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne lub wysłać pocztą elektroniczną na adres bok@tarnowo-podgorne.pl 

   

  ARz (info FU)