Polska Anglia

  Ochrona Środowiska w Gminie

  Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne - ochrona środowiska

  Informacja o terminie ważności niektórych decyzji z zakresu gospodarki odpadami - kliknij tutaj

  Od 23 kwietnia 2014 r. można składać w urzędach gmin powiatu poznańskiego właściwego dla położenia danej nieruchomości wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego w 2014 roku - więcej: kliknij tutaj

  ------------------------------
  Statut Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów- SELEKT”

  ------------------------------
  Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2020

  ------------------------------

  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

  ------------------------------

  Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne


  Program Ochrony Środowiska dla Gminy  Tarnowo Podgórne na lata 2009-2013 z perspektywą na lata 2013-2016

  Program usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla Gminy Tarnowo Podgórne w latach 2009-2032

  Wykaz wszystkich jednostek, które uzyskały pozwolenie na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

  Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

  Wymagania jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

  Raport z pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych w Przeźmierowie

  Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

  Regulamin korzystania z górek saneczkowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

  Regulamin korzystania z parów i skwerów na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

  Regulamin skate-parku