Polska Anglia

  Straż Gminna

  Komendant: Artur Szeląg

  Straż Gminna Tarnowo Podgórne
  ul. Słoneczna 4
  62-080 Tarnowo Podgórne

  Telefon zgłoszeniowy:

  61 8147-986


  Komendant:
  001
  - Artur Szeląg tel. kom. 602 255 462

  Funkcjonariusze:
  002
  - Magdalena Kula tel. kom. 509 237 824
  004 - Sylwester Gąsior tel. kom. 696 062 679
  005 - Anna Weber-Przybył tel. kom. 696 062 691
  006 - Rafał Talarczyk tel. kom. 608 348 322
  008 - Artur Błażejczyk tel. kom.  512 376 693


  ------------------------------------------------------------------------------------------

  tel. 61 8147-986

  fax 61 8146-143

  mail: sg@tarnowo-podgorne.pl

  Służby pełnione są od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.
  Służby w wyznaczonych dniach tygodnia pełnione są od godz. 14:00 do 22:00.
  W tych godzinach przyjmowane są zgłoszenia telefoniczne z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów będących w kompetencji Straży Gminnej

  1. Uchwała Nr V/ 45 /2003 w sprawie: zmiany Regulaminu i Statutu Straży Gminnej
  2. Regulamin Straży Gminnej
  3. Uchwała Nr XVIII / 141 / 99 w sprawie: powołania Straży Gminnej  Zadania ustawowe

  Do zadań funkcjonariuszy straży gminnej zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych / miejskich należy w szczególności:

  • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  • kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),
  • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
  • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
  • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

   

  Art. 27. Do obowiązków strażnika należy:

  • przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
  • poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
  • zachowanie tajemnicy prawnie chronionej,
  • podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
  • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.


  Ustawowe uprawnienia

  Zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych/ miejskich strażnik wykonując czynności służbowe ma prawo do:

  • udzielania pouczeń,
  • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
  • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia ich do najbliższej jednostki policji,
  • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
  • dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • usuwania pojazdów i ich uruchamiania przez blokowania kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
  • wydawania poleceń,
  • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych zwracania się w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność - w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o policji,
  • obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.


  Ponadto Straż Gminna ma prawo do egzekwowania przepisów prawa miejscowego.  AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA STRAŻY GMINNEJ

  Ustawa o strażach gminnych z dnia 29.08.1997 r.  Dz.U.1997.123.779          

  Rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) z dnia 05.08.2010 r. Dz.U.2010.150.1012    

  Rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) z dnia 17.12.2009 r. Dz.U.2009.220.1731    

  Rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności z dnia 18.12.2009 r. Dz.U.2009.220.1722    

  Rozporządzenie w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) z dnia 16.12.2009 r.  Dz.U.2009.220.1720

  Rozporządzenie w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) z dnia 28.07.1998 r. Dz.U.1998.112.713    

  Rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) z dnia 21.12.2009 r. Dz.U.2009.220.1733    

  Rozporządzenie w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposób informowania wojewody o tej współpracy z dnia 18.12.2009 r. Dz.U.2009.220.1732    

  Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, trybu i sposobu postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych (miejskich) z
  dnia 14.09.2004 r. Dz.U.2004.215.2185   

  Rozporządzenie w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie) z dnia 20.08.2004 r.  Dz.U.2004.194.1999

  Rozporządzenie w sprawie  sposobu  dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) z dnia 15.12.2009 r. Dz.U.2009.220.1719    

  Rozporządzenie w sprawie  zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży z dnia 12.11.2009 r.   Dz.U.2009.196.1520    

  Rozporządzenie w sprawie wykroczeń,  za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 17.11.2003 r. Dz.U.2003.208.2026    

  Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. Dz.U.2005.108.908 -j.t.  art. 129(b), art. 129(e),  art. 129(f)

  Rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego z dnia 18.07.2008 r.  Dz.U.2008.132.841 § 14,      § 15

  Rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) z dnia
  18.12.1998 r. Dz.U.1998.161.1108    

  Rozporządzenie w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych z dnia 01.04.2003 r. Dz.U.2003.65.611    

  Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku  z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz tryb występowania o wypłatę odszkodowań z dnia 31.07.2009 Dz.U.2009.121.1006 
            

   

  Jeżeli masz problem w miejscowości, zgłoś jego do Straży Gminnej. Jeżeli rozwiązanie będzie w kompetencjach strażników, to na pewno zajmą się jego rozwiązaniem, natomiast jeżeli nie jest w kompetencjach skierują do odpowiedniego podmiotu.

   
  Czystość i porządek w Gminie

  • Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz regulamin o utrzymaniu i czystości na terenie Gminy Tarnowo Podgórne[1] - umowy na wywóz odpadów, wykonywanie obowiązków przez właścicieli nieruchomości;
  • Ujawnianie osób dokonujących nielegalnego podrzucania śmieci;
  • Zachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierząt (psów) ‏przez właścicieli i obowiązku szczepień[2];
  • Podczas kontroli czystości w obrębie nieruchomości, zwracamy  szczególną uwagę na osoby wyprowadzające psy. Wobec osób niewywiązujących się z obowiązku sprzątania nieczystości po swoich podopiecznych strażnik może zastosować grzywnę.  Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym[3]


  Art. 129b. 1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).

  2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:

  1)kierującego pojazdem:  

  a) niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym, naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego;

  Dotychczasowe brzmienie. Zmiana wprowadzona Ustawą o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 225 poz. 1446) Przestało obowiązywać 31 grudnia 2010 r.

   

  b) naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzeń działających samoczynnie;

  2. uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:

  a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
  b) ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,
  c) ruchu pieszych.

  3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do:

  a) zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem, z wyłączeniem pojazdów kierowanych przez osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b;
  b) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem;
  c) używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu;

  Dotychczasowe brzmienie. Zmiana wprowadzona Ustawą o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 225 poz. 1446) Przestało obowiązywać 31 grudnia 2010 r. 2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem; 3) używania urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami;

  d) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
  e)wydawania poleceń:
  -osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu,
  -kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania.

  e) sprawdzenia wykonania obowiązków określonych w art. 78 ust. 2;
  f) żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

  Pkt. 6 i 7 wprowadzony Ustawą o zmianie ustawy o Ustawą o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 225 poz. 1446) Zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2011 r.

  4. Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji.

  Dotychczasowe brzmienie. Zmiana wprowadzona Ustawą o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 225 poz. 1446) Przestało obowiązywać 31 grudnia 2010 r. 4. Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem urządzeń, o których mowa w ust. 3 pkt 3, w miejscu i czasie uzgodnionym z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub rejonowym Policji.

  Art. 130a . 8. Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu.

  5. Pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska).

   


   
  Bezdomne zwierzęta


  Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.

  Na terenie Gminy Tarnowo Podgórne zajmuje się tym:

  Schronisko dla bezdomnych zwierząt Jędrzejewo


  Infolinia: 0-800-160-707

  www.wetserwis.com.pl/s/index.php
   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  [1] Uchwała  Nr LX / 770/ 2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i  porządku w Gminie Tarnowo Podgórne

  [2] Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.  Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

  [3] Ustawa prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. Dz.U.2005.108.908 -j.t.  z późn. zmianami
  ---------------------------------------------------------------------------------------------