Polska Anglia

  Rządowy Program Czyste Powietrze

  Resort Środowiska zachęca do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.

  W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany Program Priorytetowy Czyste Powietrze, adresowany do właścicieli domów jednorodzinnych – mogą się oni ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

  Program Priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

  Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego.

  Więcej na ten temat na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska - kliknij tutaj: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

   

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

  Celem tego programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

  Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

  Szczegóły dotyczące programu dostępne są pod adresem - kliknij tutaj: http://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-naborze-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze/

   

  Wymagana dokumentacja - kliknij tutaj: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/wymagana-dokumentacja

   

  Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:

  · aplikację internetową:  Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW w Poznaniu 

  · użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu,

  · użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

  Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej w każdym z powyżej wymienionych przypadków, konieczne jest zarejestrowanie konta na Portalu Beneficjenta na stronie WFOŚiGW.

   

  Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe pobranie elektronicznej wersji wniosku. Tak pobrany wniosek należy wypełnić i złożyć poprzez Portal Beneficjenta, ePUAP  lub po podpisaniu kwalifikowanym podpisem wysłać na adres e-mail WFOŚiGW.

   

  W przypadku, gdy wersja elektroniczna wniosku będzie wysyłana przy użyciu ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, należy również pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku.

  Link do wniosku - kliknij tutaj: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/

   

  UWAGA:

  Podstawowym warunkiem ubiegania się o dofinansowanie docieplenia istniejących domów jednorodzinnych jest demontaż  starych źródeł ciepła – pieców i kotłów na paliwa stałe/zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu priorytetowego (dla kotłów opalanych paliwem stałym – wymagania Ekoprojektu ). W przypadku, gdy w domu istnieje już źródło ciepła, spełniające wymagania programu (m.in. dla kotłów opalanych paliwem stałym - 5 klasa, bez rusztu awaryjnego), a budynek został wybudowany przed 2003 rokiem (tj. pozwolenie na budowę zostało uzyskane do 15 grudnia 2002 roku), możliwe jest uzyskanie dofinansowania również na pozostałe elementy termomodernizacji, m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej oraz wentylacji. Ponadto możliwe jest dofinansowanie  (wyłącznie w formie nisko oprocentowanej pożyczki) na wykonanie instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych.

  W przypadku, gdy pozwolenie na budowę zostało uzyskane po 15 grudnia 2002 roku, możliwe jest uzyskanie dofinansowania wyłącznie na ww. instalację OZE, tj. instalację PV i/lub kolektory słoneczne wyłącznie w formie niskooprocentowanej pożyczki. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku WIBOR; oprocentowanie obecnie wynosiłoby około 2,41.

  Te zapisy wynikają wprost z programu czy „ZASAD UDZIELANIA DOFINANSOWANIA w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze” (tu: m.in. dział „Wprowadzenie i informacje ogólne” pkt. 1 ppkt 6) (,,)„Warunkiem koniecznym dofinansowania jest wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na potrzeby c.o. lub c.w.u. i c.o. i/lub montaż w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych źródeł ciepła, które należą do kategorii wymienionych w pkt. 6.6).A.II. i 6.6).B.I. Programu priorytetowego Czyste powietrze (..). Oba dokumenty można odnaleźć na stronach WFOŚiGW

   

   

  Informacji udziela Marek Ratajczak, Gł. specj. ds. ochrony środowiska,
  Wydział Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
  tel. 61 8959 203

   

  ARz (info WIKOŚ)