Polska Anglia

  Wydział Spraw Obywatelskich przypomina

  Wydział Spraw Obywatelskich przypomina

  Przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny, jak i gastronomiczny wyrobami alkoholowymi
  są zobowiązani dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2018 r. (bez znaczenia pozostaje fakt, iż dniem ten jest dniem wolnym od pracy – „Boże Ciało”). W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty, o których mowa poniżej dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

  Opłaty kształtują się następująco:

  1. Podstawowa:

  a) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

  b) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

  c) 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

  2. Opłatę, o której mowa w pkt. 1 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych
  w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość w roku poprzednim przekroczyła:

  a) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

  b) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu – wnosi  w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

  c) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

  3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt. 2, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt. 1

  4. Za dotrzymanie terminu wniesienia opłaty uznaje się datę dokonania wpłaty na rachunek tut. Urzędu, potwierdzonej w placówce pocztowej lub banku przyjmującego wpłatę lub przelew.

  5. Warunkiem prowadzenia sprzedaży wyrobów alkoholowych jest posiadanie przez przedsiębiorcę kopii złożonego oświadczenia potwierdzonej przez tutejszy urząd oraz posiadanie odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń.

  Zwracam uwagę, że wniesienie opłaty odbywa się bez uprzedniego wezwania. Opłata wniesiona po terminie skutkuje wygaszeniem zezwoleń. W takim przypadku o ponowne wydanie zezwoleń przedsiębiorca może się ubiegać nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o ich wygaśnięciu.

  Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne – na rachunek:

  ING Bank Śląski S.A. Oddział Poznań 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.

  Bliższych informacji udziela Anna Wąsowicz tel. 61 8959 204, anna.wasowicz@tarnowo-podgorne.pl

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późniejszymi zmianami)


  WSO

   

   ARz

   

  GODZINY PRACY

  Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym

   

  poniedziałek:                                        8.30 – 18.00

  wtorek-czwartek:                                 7.30 – 15.30

  piątek:                                                   7.30 – 14.00

   

   

  godziny pracy kasy Banku Śląskiego w Urzędzie Gminy

   

  poniedziałek:                                        11.00 – 16.00

  wtorek-czwartek:                                 11.00 – 15.00

  piątek:                                                   11.00 – 14.00