Polska Anglia

  Wybory na ławników sądowych (kadencja 2020-2023)

  Wybory na ławników sądowych (kadencja 2020-2023)

  Rada Gminy Tarnowo Podgórne - na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 52 z późn. zm.) - do końca października wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu na kadencję 2020-2023.

   

  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że przystępuje się do wyboru:

  • do Sądu Okręgowego – 5 ławników
  • do Sadu Rejonowego Poznań– Grunwald i Jeżyce – 5 ławników, w tym 3 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

  Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 52 z późn. zm.) ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2. jest nieskazitelnego charakteru;
  3. ukończył 30 lat;
  4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
  5. nie przekroczył 70 lat;
  6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
  7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

  Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

  Zgodnie z art. 159 w/w ustawy ławnikiem nie mogą być:

  1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
  2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
  3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
  4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
  5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
  6. duchowni;
  7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
  8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
  9. radni gminy, powiatu i województwa.

  Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

  Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

  Dokumenty w/w wymienione powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

  Dokumenty w/w wymienione powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

  Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

  Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, oraz które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.  

  Kartę zgłoszenia wydaje, informacji w sprawie wyborów ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w godzinach pracy urzędu, tel. 61 8959 220

  Kartę zgłoszenia można pobrać tutaj: [KLIKNIJ]

  Wyboru ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do 31 października 2019 r.

   

  JZ (info: Biuro Rady Gminy Tarnowo Podgórne)