Polska Anglia

  Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych

  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych w ramach następujących priorytetów:

  · Priorytet I: W zakresie ochrony i promocji zdrowia

  · Priorytet II: W zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

  · Priorytet III: W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  · Priorytet IV: W zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z uwzględnieniem rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

   

  Pełna treść ogłoszenia znajduje się w poniższym załączniku.