Polska Anglia

  Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia Tarnowo Podgórne oraz Dyrektora Technikum Tarnowo Podgórne

  Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia Tarnowo Podgórne oraz Dyrektora Technikum Tarnowo Podgórne

  Wójt Gminy ogłasza konkursy na stanowiska Dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia Tarnowo Podgórne (ul. Nowa 60, 62-080 Tarnowo Podgórne) oraz Dyrektora Technikum Tarnowo Podgórne (ul. Nowa 60, 62-080 Tarnowo Podgórne), dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowo Podgórne.

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 poz. 1597)

  2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,
  b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

  c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

  d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

  e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

  f) w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

  • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480), lub
  • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
  • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

  g) poświadczone prze kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

  h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

  i) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),

  k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

  l) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela

  m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela, i nauczyciela akademickiego,

  n) oświadczenia, że kandydat nie był ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

  o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

  3. Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia Tarnowo Podgórne”, lub „Konkurs na stanowisko Dyrektora Technikum Tarnowo Podgórne”  w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne w Wydziale Obsługi Klienta, ul. Poznańska 115  - do dnia 20 września 2019 do godz. 14.00 r. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

  4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.

  5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie. Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2 litera d-g, l, m. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

  6. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne pod numerem tel. 61 8959323.

  Pobierz zarządzenie Wójta [KLIKNIJ]

   

  JZ