Polska Anglia

  Obwodnica nie ominie Tarnowa Podgórnego

  Obwodnica nie ominie Tarnowa Podgórnego

  Tarnowo Podgórne będzie miało obwodnicę. Umowę o dofinansowaniu projektu „Poprawa dostępności do ponadregionalnego układu drogowego przez budowę obwodnicy Tarnowa Podgórnego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisali 15 września w Poznaniu: Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne i Justyna Witkowiak, skarbnik naszej Gminy. Wartość projektu wynosi 13 570 920,32 zł brutto. Dofinansowanie ze środków unijnych pokryje 43,48 % kosztów kwalifikowanych, czyli 4 434 940,93 zł brutto. Planowany termin zakończenia projektu: 30 września 2010.

   

  Przewidziana projektem inwestycja skieruje ruch drogowy poza Tarnowo Podgórne - tranzytem: Poznań – Kaźmierz – Szamotuły. Zwiększy komfort przemieszczania się. Będzie antidotum na wzrost natężenia ruchu spowodowanego  rozwojem zabudowy mieszkaniowej na terenach podmiejskich. Poprawi warunki prowadzenia w gminie działalności usługowej i gospodarczej. Umożliwi dojazd z północnej części Gminy  w rejon drogi krajowej  92 i zespołu oświatowego z ominięciem centrum. Zapewni lepszy dostęp do lokalnej infrastruktury społecznej („Strzelnica” - siedziba organizacji pozarządowej - Kurkowe Bractwo Strzeleckie, TP KOM – przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej) oraz do terenów zieleni urządzonej i systemu wód powierzchniowych. Rozwiązanie wpisuje się ponadto w zaplanowaną przebudowę skrzyżowania projektowanej drogi z drogą krajową nr 92.


  Pozyskane środki EFRR pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II: Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2:  „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne”, Schemat II: „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich”

   

  Informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne pok. 19, pod nr tel 061 89 59 271, lub adresem mailowym fu@tarnowo-podgorne.pl

  Szczegóły, dotyczące umiejscowienia drogi, dostępne są niżej i na załączonej mapie:
  Nowa droga będzie prowadzić od drogi krajowej nr 92 (Poznań  - Świecko – Warszawa DK 94) w miejscu zwanym  „czarnym punktem”, gdzie krzyżują się drogi:

    

  • gminna nr 322005P (ul. Poznańska)
  • powiatowa nr 2392P prowadząca do miejscowości Jankowice
  • krajowa nr 92
  •  

  Następnie: w kierunku drogi gminnej nr 322002P (ul. Nowa) i dalej do skrzyżowania dróg:

    

  • powiatowej nr 111 (ul.23 Października)
  • gminnej nr 322004P (ul 27 Grudnia)
  •  

  W ramach planowanej obwodnicy zaprojektowano 2 ronda:

    

  • skrzyżowanie planowanej obwodnicy z drogą gminną nr 322002P (ul. Nowa)
  • skrzyżowanie planowanej obwodnicy z drogą powiatową nr 111 (ul.23 Października) i gminną nr 322004P (ul 27 Grudnia).
  •  

  AM