Polska Anglia

  Komunikat w sprawie wpisów zdublowanych

  Komunikat w sprawie wpisów zdublowanych

  Informujemy, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło akcję informacyjną skierowaną do przedsiębiorców, którzy posiadają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Do przedsiębiorców tych wysyłana jest korespondencja elektroniczna mail oraz tradycyjna na adresy wskazane we wpisach.

  Dodatkowo przypominamy, że wielokrotność wpisów jednego przedsiębiorcy jest sytuacją nieprawidłową. Wpływa negatywnie na przejrzystość obrotu gospodarczego i może generować nieoczekiwane problemy, zwłaszcza przy zawieraniu umów z kontrahentami, którzy mogą mieć problem z ustaleniem, który wpis jest prawidłowy. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których dane we wpisach nie pokrywają się, np. podane są różne adresy czy kody PKD działalności.

  W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji, przedsiębiorcy zachęcani są przez Ministerstwo do uporządkowania wpisów. Mogą tego dokonać, składając wizytę w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terytorium kraju:

   

  1. Jeżeli przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą powinien wybrać

  jeden z wpisów, w razie potrzeby uaktualnić go, a drugi wpis wykreślić, składając wniosek CEIDG-3 (służy on do wykreślenia zdublowanego wpisu).

   

  2. Jeżeli przedsiębiorca całkowicie zakończył działalność gospodarczą i wpisy są już nieaktualne, powinien złożyć wnioski o ich wykreślenie. Można wskazać datę zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, która rozumiana jest jako ostatni dzień jej wykonywania.

   

  Zwracamy się z prośbą, aby w przypadku wykreślania przez przedsiębiorcę jednego z posiadanych aktywnych/zawieszonych wpisów zwrócili Państwo uwagę czy wpis, który pozostaje w CEIDG zawiera wszystkie wymagane przepisami dane. Jeśli ich nie zawiera to przedsiębiorca winien dokonać aktualizacji tego wpisu.

   

  Dodatkowo przypominamy, aby wskazywana przez przedsiębiorców data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej była datą prawidłową. Data ta może być również datą przeszłą, nawet sprzed kilku lat. Możliwość samodzielnego wskazania daty zaprzestania działalności jest związana z wejściem w życie Konstytucji Biznesu, która przyznała przedsiębiorcom możliwość samodzielnego korygowania m.in. daty rozpoczęcia i zakończenia działalności gospodarczej.

   

  Zgodnie z art. 203 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,  jeśli przedsiębiorca posiada w CEIDG wiele wpisów, w terminie do 30 kwietnia 2019 r. powinien uzupełnić wybrany wpis o wymagane dane ewidencyjne i informacyjne.

  Po upływie tego terminu wpisy, które nie zawierają wymaganych danych zostaną wykreślone z CEIDG.  Art. 203 ustawy Przepisy wprowadzające….

  1. W przypadku gdy na podstawie danych zgromadzonych w ewidencjach prowadzonych przez organy gminy dane dotyczące przedsiębiorcy przeniesiono do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wielokrotnie, w wyniku czego posiada on wiele wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przedsiębiorca uzupełnia wybrany wpis o dane wymagane na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-6 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

  2. Po upływie terminu określonego w ust. 1, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla wpisy przedsiębiorcy, które nie zawierają danych, o których mowa w ust. 1.

   

  Art. 5 ustawy o CEIDG

  1. Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane ewidencyjne:

  1) imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL;

  2) dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa;

  2a) oznaczenie ,,w spadku'', jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny;

  3) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;

  4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;

  5) informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy;

  6) adres do doręczeń oraz - jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada - adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;

  7) inne niż wymienione w pkt 6 dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG;

  8) przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.

   

  2. Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane informacyjne:

  1) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;

  2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej, o ile przedsiębiorca zawarł umowę takiej spółki;

  3) dane innego niż wymieniony w pkt 7, 8 i 11 przedstawiciela ustawowego, o ile są wymagane;

  4) data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej;

  5) data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG;

  6) informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG.

   

  Bliższych informacji udziela

  Wydział Spraw Obywatelskich

  Tel. 61 8959 260

  Tel. 61 8959 204

   

  ARz (info WSO)