Polska Anglia

  ISPA w pytaniach i odpowiedziach

  ISPA w pytaniach i odpowiedziach

  ISPA w pytaniach i odpowiedziach

  Wśród pytań kierowanych do Wójta poprzez naszą stronę internetową bardzo często przewija temat dotyczący ISPY. Oto odpowiedzi na najważniejsze z nich.

  Od dłuższego czasu mieszkańcy miejscowości objętych kontraktem ISPA z  niepokojem śledzili informacje na temat sporu pomiędzy firmami Aquanet a Budimex Dromex. Kolejne terminy były przesuwane, w pewnym momencie wstrzymano nawet prace nad budową kanalizacji sanitarnej. Obecnie Zamawiający zawarł porozumienie z Wykonawcą i prace są kontynuowane. Jaki jest przewidywany termin zakończenia robót?

  Rzeczywiście sytuacja wygląda znacznie lepiej niż przed kilkoma tygodniami. 27 lutego został podpisany aneks do umowy pomiędzy Zamawiającym (Aquanet) a Wykonawcą (Budimex Dromex). Ustalono w nim przedłużenie terminu zakończenia prac do końca bieżącego roku prac zabezpieczono wzajemne roszczenia finansowe. Do aneksu dołączono skorygowany harmonogram robót.

   Czy ten harmonogram uwzględnia życzenia Gminy?

  W stopniu większym niż dotychczas. Jednakże terminy uruchamiania poszczególnych przepompowni są niezgodne z naszymi oczekiwaniami . Chcemy uniknąć sytuacji, w których gotowe przepompownie stałyby bezczynnie. Wiązałoby się to z koniecznością dodatkowego, podnoszącego koszty inwestycji,  rozruchu kontrolnego. W związku z tym wysłaliśmy do Zamawiającego uwagi i propozycje korekty harmonogramu tak, aby naczelną stała się zasada, że przepompownie bezpośrednio po uruchomieniu przechodziły w stan pełnej eksploatacji.

  Kiedy zostanie wyłączona oczyszczalnia ścieków w rejonie Osiedla Rubinowego?

  Na terenie oczyszczalni budowana jest przepompownia główna PIV, która przejmie wszystkie ścieki z Przeźmierowa i Wysogotowa i będzie je przerzucać pod drogą krajową do kolektora smochowickiego. Od 3 kwietnia trwa rozruch technologiczny urządzeń - powinien się zakończyć  do 18 kwietnia. Wtedy nastąpi wyłączenie z eksploatacji wysłużonej oczyszczalni.

  Jakie ulice będą włączone do kanalizacji sanitarnej po uruchomieniu tej przepompowni?

  W bezpośredniej zlewni, oprócz ulic przyłączonych dotychczas do oczyszczalni, znajdują się również ul. Rzemieślnicza, Malinowa, Zachodnia, oraz Lotnicza (do ul. Folwarcznej).

  Również w Baranowie gotowa do przejęcia ścieków jest kanalizacja w ul. Rolnej oraz w ul. Szamotulskiej (od ul. Klonowej do wiaduktu) - po przekazaniu przez Budimex Dromex kolejnego świadectwa przejęcia TP KOM przystąpi do organizacji kolejnych przyłączy domowych.

  Dokumentacja techniczna dla budowy kanalizacji sanitarnej objętej Kontraktem 4 była opracowywana w latach 1999-2000. Od tego czasu na tym terenie powstały nowe ulice, osiedla, wydzielono nowe ulice. Co zatem z kanalizacją w ulicach, których nie ma w kontrakcie?

  Wystąpiliśmy do Zamawiającego o rozszerzenie zakresu rzeczowego kontraktu o wykonanie prac 4,7 km kolektorów i 240 przyłączy w ramach tzw. robót uzupełniających. Czekamy na jego odpowiedź i wycenę przedstawionych przez nas propozycji.

  Artykuł pochodzi z najnowszego numeru „Sąsiadki  - Czytaj"