Polska Anglia

  Informacja dla przedsiębiorców prowadzących handel wyrobami alkoholowymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne

  Informacja dla przedsiębiorców prowadzących handel wyrobami alkoholowymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne
  Informacja dla przedsiębiorców prowadzących handel wyrobami alkoholowymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne

   

  Informacja dla przedsiębiorców prowadzących handel wyrobami alkoholowymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne

   

  Przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny, jak i gastronomiczny wyrobami alkoholowymi są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów za 2008 r.  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2009 r. (wartość sprzedaży jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego na podstawie dokumentów księgowych, a nie wartości szacunkowej).

  Również w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2009 r. należy uiścić opłatę , stosownie do wartości sprzedaży  wykazanej w oświadczeniu  za 2008 r.  można  uiścić opłatę w trzech równych ratach w nieprzekraczalnym terminie: I rata – do dnia 31 stycznia 2009 r., II rata – do dnia 31 maja 2009 r. i III rata – do dnia 30 września 2009 r. ma to uzasadnienie dla przedsiębiorcy, których zezwolenia są ważne przez cały 2009 r. natomiast w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty, o których mowa poniżej w pkt. 1 i 2 dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

   

  Opłaty kształtują się następująco:

  1/. Podstawowa:

  a-    525,-zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

  b-    525,-zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu

   (z wyjątkiem piwa),

  c-    2100,-zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

   

  2/. Opłatę, o której mowa w pkt. 1 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość w roku poprzednim przekroczyła:

  a-    37500,-zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo –

                          wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w

              roku poprzednim,

  b-    37500,-zł dla napojów alkoholowych o zawartości  od 4,5% do 18% alkoholu –

                          wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w

              roku poprzednim,

  c-    77000,-zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi

                          w  wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku

                          poprzednim.

  3/. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt. 2, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt. 1

  4/. Za dotrzymanie terminu wniesienia opłaty uznaje się datę dokonania wpłaty na rachunek tut. urzędu potwierdzonej w placówce pocztowej lub banku przyjmującego wpłatę lub przelew.

  5/. Warunkiem prowadzenia sprzedaży wyrobów alkoholowych jest posiadanie przez przedsiębiorcę, kopii potwierdzonej przez tut. urząd złożonego oświadczenia, oraz zaświadczenia potwierdzającego wniesienie stosownej opłaty na podstawie przedłożenia kserokopii dowodu wpłaty lub przelewu oraz złożonego wniosku, która to czynność podlega opłacie skarbowej 17,-zł wpłacona na rachunek tut. urzędu – dowód opłaty skarbowej dołączyć do wniosku.

   Zwracam uwagę, że wniesienie opłaty odbywa się bez uprzedniego wezwania.

  Wniesiona opłata po terminie, powoduje wygaśnięcie zezwoleń, o ponowne wydanie zezwoleń przedsiębiorca może się ubiegać nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o ich wygaśnięciu. 

   

  Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne na nasz rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. Oddział Poznań nr rachunku 62105015201000000502651383.

   

  Bliższych informacji na powyższy temat udzieli Barbara Jankowiak – Kier. Wydz. Spraw Obywatelskich – Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115 lub telefonicznie pod nr 0-61 8959 209,  0-61 8959 260, 0-61 8959 204

   

  Podstawa prawna: art. 11¹  i art. 18 ust. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.  Nr 70 poz. 473 wraz z późn. zmianami).

   

   

  ·                    druk oświadczenia w załączeniu: