Związek Międzygminny SELEKT

  Tu znajdują się aktualne informacje na temat Międzygminnego Związku SELEKT

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Uchwały regulujące działalność Związku Międzygminnego SELEKT


  • NR 105/XLIII /2013  z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”
  • Nr 93/XLI/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie podziału obszaru związku na sektory
  • Nr 94/XLI/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Nr 95/XLI/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  • Nr 96/XLI/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  • Nr 97/XLI/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości  i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Nr 98/XLII/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na lata 2012 -2015
  • Nr 99/XLII/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2012
  • Nr 100/XLII/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” na lata 2013 – 2016
  • Nr 101/XLII/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” na rok 2013
  • Nr 102/XLII/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   źródło: BIP Selektu - kliknij tutaj

  ARz

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  Co dzieje się z odpadami komunalnymi?

   

  Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku zmieszane odpady komunalne muszą trafiać do zakładów przetwarzania. W różnych mediach można usłyszeć lub przeczytać wiele informacji dotyczących nowych rozwiązań, które mają pomóc stworzyć gminom lub ich związkom nowoczesny, korzystny dla naszego naturalnego środowiska, system gospodarowania odpadami. W tym celu Ministerstwo Ochrony Środowiska stworzyło nawet specjalną stronę internetową www.naszesmieci.pl, na której wyjaśnia zasady nowego systemu. Nasz cykl, który inaugurujemy tym artykułem ma pozwolić Państwu na poznanie i mamy nadzieję na zrozumienie, jak system ten będzie funkcjonował na terenie naszych gmin, będących gminami – uczestnikami dwóch Związków Miedzygminnych: „Selekt” i „Obra”. Dla obszaru działania obydwu związków (tzw. Region IV), w których zrzeszone są w sumie 24 wielkopolskie gminy, w miejscowości Piotrowo Pierwsze już od ubiegłego roku funkcjonuje nowoczesny zakład – Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT Sp. z o.o.. Zakład jest instalacją, służącą do tzw. mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, wytworzonych przez wszystkich zamieszkujących  w naszych gminach mieszkańców oraz  powstałych w zakładach pracy. Co bardzo ważne, Zakład posiada status instalacji regionalnej, jednej z pięciu  funkcjonujących w całym województwie wielkopolskim.

  Do zakładu po 1 lipca 2013 r. trafiać będą wszystkie wytworzone  w IV Regionie zmieszane odpady komunalne, odpady z selektywnej zbiórki, odpady zielone a także odpady niebezpieczne. Zakład zbudowany jest z dwóch niezależnych linii technologicznych: jedna do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych  a druga do doczyszczania i przetwarzania odpadów z selektywnej zbiórki.


  Pierwsza linia ma za zadanie rozdzielenie strumienia odpadów  komunalnych na frakcje o średnicy 0-20 mm, 20 -80 mm i >80 mm. Frakcja drobna 0-20 mm, tzw. „frakcja mineralna” wykorzystywana jest przede wszystkim do wypełniania wyrobisk oraz rekultywacji istniejących składowisk odpadów, frakcja 20 – 80 mm  zawierająca największy udział odpadów biodegradowalnych przekazywana jest do kompostowni w celu ich biologicznej stabilizacji. Stabilizacja odpadów ma za zadanie poddanie odpadów procesom tlenowego rozkładu materiału organicznego oraz ujęcia i oczyszczenia szkodliwych gazów procesowych. Materiał po stabilizacji jest już biologicznie bezpieczny i przekazany do składowania nie wydziela już biogazu a jego objętość zmniejsza się o ok. 30%. Frakcja >80 mm, po ręcznym wysortowaniu surowców wtórnych (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne) przekazywana jest jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego, z którego odzyskiwana jest energia.


  Na drugą linię technologiczną przekazywane są odpady pochodzące z selektywnej zbiórki. Tutaj ponownie segregowane są surowce wtórne z podziałem na papier, tekturę, opakowania z tworzyw sztucznych typu PET (dodatkowo segregowane na kolory), opakowania z tworzyw sztucznych typu PP (opakowania po chemii gospodarczej), folię, szkło. Pozostałości po sortowaniu (nawet do 40% zawartości)  pochodzące z doczyszczania surowców wtórnych przekazywane są jako dodatek do produkcji paliwa alternatywnego. Wszystkie odzyskane surowce wtórne przekazywane są do recyklingu.


  W wydzielonej części zakładu odbywa się kompostowanie odpadów zielonych (trawa, gałęzie, liście, kwiaty), a kompost wykorzystywany jest jako materiał do rekultywacji terenów zdegradowanych.


  SELEKT posiada również magazyn przystosowany do tymczasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych takich jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po farbach i lakierach, baterie i akumulatory, zużyte filtry olejowe, przepracowane oleje, które przekazywane są specjalistycznym firmom do unieszkodliwienia.


  Zakład w Piotrowie Pierwszym nie posiada własnego składowiska odpadów, dlatego szczególny nacisk kładziony jest na odzysk możliwie jak  największej ilości surowców wtórnych, zmniejszanie objętości i szkodliwości odpadów biodegradowalnych oraz przygotowywanie odpadów do produkcji paliwa alternatywnego.


  Funkcjonowanie takiego zakładu w Piotrowie Pierwszym, daje gminom przekazującym tam odpady komunalne gwarancje osiągnięcia celów jakie stawia nam Unia Europejska, w szczególności w kontekście ograniczenia ilości poszczególnych rodzajów odpadów kierowanych do składowania w kolejnych latach.

   

  ARz (info: MR)

   --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Co z obowiązującymi umowami zawartymi  z firmami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości po 30 czerwca 2013 r. ?

   

   

  Obowiązujące obecnie umowy cywilnoprawne zawarte z przedsiębiorcami, którzy odbierają od nas odpady komunalne, nie wygasną z mocy prawa. Dlatego wszyscy właściciele nieruchomości powinni je sami rozwiązać wraz z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

  Zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) nie ingerują w kwestie dotychczasowych umów zawartych pomiędzy właścicielami nieruchomości a podmiotami odbierającymi odpady komunalne. Umowy te są stosunkiem cywilnoprawnym, regulowanym na gruncie odrębnych ustaw.

  W nowym systemie indywidualne umowy przestają obowiązywać. Niestety ustawodawcy przy uchwaleniu obowiązujących przepisów nie zadbali o skuteczne narzędzia, umożliwiające z urzędu rozwiązanie stosunku cywilnoprawnego.

   

  Inspektor d/s ochrony środowiska

  Marek Ratajczak

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

  NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

  DLACZEGO?

  Dbałość o czystość środowiska poprzez zapobieganie tworzeniu dzikich wysypisk, zaśmiecanie lasów, rowów przydrożnych itp.

  Skierowanie wszystkich odpadów do sortowni celem odzyskania jak największych ilości surowców wtórnych.

  Konieczność osiągnięcia poziomów ilości surowców wtórnych przekazanych do recyklingu.

  Konieczność spełnienia wymogów stawianych przez Unię Europejską w zakresie zmniejszania ilości odpadów trafiających na składowiska.

  CO NAS CZEKA JAKO MIESZKAŃCÓW?

  Od 1 lipca 2013 r. przestają obowiązywać  dotychczasowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Obowiązki w zakresie odbioru odpadów komunalnych przejmie firma, którą związek międzygminny w imieniu gminy wyłoni w drodze przetargu.

  Za odbiór odpadów mieszkaniec będzie wnosił opłatę do związku międzygminnego, która zastąpi dotychczasowe rozliczenia z firmami wywozowymi.

  Stawka ustalana będzie przez związek międzygminny. Opłata ustalana będzie jako iloczyn stawki i liczby mieszkańców zamieszkujących na terenie posesji. Informacje o liczbie mieszkańców zamieszkujących na terenie posesji mieszkaniec przekazywał będzie w formie deklaracji.

  W deklaracji należy określić czy na terenie posesji prowadzona będzie segregacja odpadów oraz czy kompostowane będą odpady biodegradowalne. Jeśli odpady będą segregowane, opłata będzie niższa.

  Właściciel posesji zobowiązany będzie wyposażyć nieruchomość w pojemniki zgodnie z regulaminem czystości i porządku.

  Nowy system obejmie również firmy i instytucje.

  CO CZEKA GMINĘ?

  -> Gmina może realizować zadania razem z innymi gminami w formie związków międzygminnych. Państwa gmina należy do takiego związku międzygminnego.

  -> Związek międzygminny zobowiązany jest do 1 lipca 2013 r. objąć wszystkie nieruchomości nowym systemem gospodarki odpadami:

     o  Wybór firmy odbierającej odpady komunalne

    o   Zebranie deklaracji od właścicieli nieruchomości

     o  Ustalenie wysokości stawki opłaty oraz sposób rozliczenia opłaty, trybu i częstotliwości jej wnoszenia

  -> Na terenie gminy powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Uchwalony zostanie regulamin utrzymania czystości i porządku przedstawiający szczegółowe zasady postępowania z różnymi rodzajami odpadów.

  -> Prowadzenie kampanii informacyjnej o nowym systemie.

   

  ARz

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Dlaczego  powstały Związki Międzygminne?

  Rozwój społeczno-gospodarczy po 1989 roku i wymagania będące konsekwencją akcesji Polski do Unii Europejskiej stworzyły bazę do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego na wszystkich szczeblach administracji. Gospodarka odpadami komunalnymi, jako istotny element tej polityki również podlega coraz nowocześniejszym regulacjom prawnym, które nakładają nowe obowiązki także na samorządy.  Odpowiedzią na te nowe wymagania  jest koncepcja wspólnego działania wielkopolskich gmin skupionych wokół Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Dla gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” z siedzibą Czempiniu oraz Związku Międzygminnego „OBRA” w Wolsztynie taką instalacją jest oddany do użytku w lipcu 2011r. zakład w Piotrowie Pierwszym. Zgodnie z regulacjami prawnymi,  idea wysokowydajnego recyklingu odpadów ma być  wcielona w życie  przez organizację sieci lokalnych, nowoczesnych centrów zagospodarowania odpadów. I taki właśnie status posiada instalacja w Piotrowie Pierwszym.

  Oprócz uruchomienia RIPOK – u nasze Związki  realizują szereg innych zadań, z których  najważniejsze z to:

  · zbudowanie spójnego, wydajnego i optymalnego w kontekście kształtowania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, systemu gospodarki odpadami w gminach członkowskich, polegającego na zorganizowaniu odbierania i przetwarzania odpadów komunalnych w zamian za uiszczaną przez mieszkańców powszechną „opłatę śmieciową”;

  · tworzenie  właściwego klimatu społecznego dla proekologicznych działań w zakresie gospodarki odpadami przez realizację programów edukacji ekologicznej propagujących właściwe zachowania społeczne.

  Podejmowane działania przez oba związki muszą zmierzać do unowocześnienia i racjonalizacji systemu gospodarowania odpadami stałymi, w tym do ograniczania ilości składowanych odpadów. Głównym celem jest wypromowanie takich zachowań naszych mieszkańców, które pozwolą z powodzeniem realizować  priorytety postępowania z odpadami,  a które uszeregować można według ważności:

  · zapobieganie powstawaniu odpadów,

  · ograniczanie ilości odpadów,

  · zapewnienie odzysku odpadów,

  · unieszkodliwianie odpadów,

  · składowanie na składowisku, pozostałości z procesu przetwarzania w RIPOK - u.

  Ważnym efektem w funkcjonowaniu przyjętego systemu jest osiągnięcie wymaganych prawem a przyjęte przez Polskę w traktacie akcesyjnym poziomy odzysku.

  Dzięki nowemu systemowi nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez Związek podstawowej stawce, a  osoby segregujące odpady, będą płacić wg stawki obniżonej ! Zatem „ekologiczni” zapłacą mniej!

   

  ARz (info WIKOŚ)

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Przystąpiliśmy do Związku SELEKT

  24 stycznia 2012 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu Gminy Tarnowo Podgórne do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu, którego celem jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku.

  Treść uchwały wraz z uzasadnieniem – kliknij tutaj.

  ARz

  ---------------------------------------------------------------------------

  Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

  Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie Pierwszym
  Gminy Członkowskie SELEKT

  Od dawna w naszym kraju  problemem są odpady komunalne. Dotychczasowy system nie przynosi oczekiwanych efektów w postaci budowy niezbędnej infrastruktury, ograniczenia składowania odpadów komunalnych oraz zwiększenia pozyskiwania surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych. Dlatego zdecydowano, że reformę systemu gospodarki odpadami trzeba zacząć od jej najbardziej znaczącego segmentu, czyli odpadów komunalnych.

   

  W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy lokalnej społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina będzie miała wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. Jednakże najpierw każda gmina będzie zobowiązana zorganizować system gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami ustawy oraz z uwarunkowaniami miejscowymi. W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku i od tego dnia wszystkie gminy mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

  Na czym polegają różnice nowego systemu zgodnie z zamysłem ustawodawcy?

  Najważniejszą zmianą będzie przejęcie odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustalenie stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

  Wprowadzana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tzw. opłata śmieciowa, całkowicie zmieni system odbioru odpadów. Z jednej strony będzie ona obciążeniem dla mieszkańców, z drugiej – będzie stanowić źródło finansowania gospodarki odpadami komunalnymi w szerokim tego słowa  znaczeniu. W nowym systemie opłata uiszczana będzie na rzecz gminy. Jej wysokość ustali rada gminy i będzie ona uwzględniała nie tylko koszty odbioru i składowania, lecz także potencjalne koszty budowy i utrzymania nowoczesnych instalacji do przetwarzania odpadów (spalarni, kompostowni, sortowni, nowoczesnych składowisk

  Nowy system dokona zmian w sektorze firm odbierających odpady. Gminy będą organizować przetargi dla firm na odbiór tych odpadów od mieszkańców w celu zawarcia  z przedsiębiorcą umowy na odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości . W przypadku przynależności do Związku międzygminnego obowiązki te z mocy ustawy przejmuje związek.

  Biorąc powyższe pod uwagę w dniu 24 stycznia 2012 r. Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwałą nr XXV/288/2012 podjęła decyzję o przystąpieniu do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów- SELEKT”, kierując się korzyściami płynącymi z tego tytułu dla naszych mieszkańców oraz Gminy.

  Czym jest związek?

   

  Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT z siedzibą w Czempiniu, na rzecz którego spółka Grupy Tönsmeier realizować będzie zadania publiczne z zakresu gospodarki odpadami, skupia obecnie 17 wielkopolskich Gmin:

  • Brodnicę,
  • Czempiń,
  • Dolsk,
  • Dopiewo,
  • Granowo,
  • Grodzisk Wielkopolski,
  • Kamieniec,
  • Komorniki,
  • Gminę Kościan,
  • Miasto Kościan,
  • Miasto Luboń,
  • Mosinę,
  • Miasto Puszczykowo,
  • Rakoniewice,
  • Stęszew,
  • Wielichowo,
  • Zbąszyń.

  Obecnie trwa procedura przyjęcia kolejnych członków. Będą nimi gminy: Rokietnica, Kaźmierz i Tarnowo Podgórne oraz Opalenica. Przygotowywane jest także porozumienie ze Związkiem.

   

  Przynależności gminy do jednego z regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi jest ustawowym obowiązkiem , a obecnie powraca w świetle aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, której Marszałek Województwa musi dokonać do końca czerwca 2012 r. Zgodnie z aktualnie obowiązującym WPO Tarnowo Podgórne przypisane zostało do CZO Selekt Piotrowo I - regionalnej instalacji, która zapewni osiągnięcie przez gminy wymaganych prawem poziomów odzysku poszczególnych frakcji odpadów. Związek do którego Gmina złożyła akces dysponuje taką instalacją i dzięki temu gminy członkowskie mogą z niej korzystać w celu wypełnienia wymagań, o których mowa powyżej.

  Co więcej, zgodnie z umową, ewentualne kary za nieosiągnięcie poziomów odzysku leżą po stronie podmiotu eksploatującego instalację CZO „Selekt” Sp z o.o. , nie będą więc obciążały gmin. Niezwykle istotnym jest fakt, że budowę instalacji gminy nie musiały finansować z własnych budżetów. Stąd przystąpienie Gminy do istniejącej struktury nie spowoduje obciążenia naszego budżetu. Realizacja inwestycji zastała zakończona terminowo, przebiegła płynnie, a co najważniejsze bez zaangażowania środków budżetowych gmin.

  Naszej Gminie jako uczestnikowi  Związku  przysługują wszystkie uprawnienia wynikające ze statutu, w tym prawo do korzystania z instalacji na tych samych warunkach, co dotychczasowym uczestnikom  - bez konieczności ponoszenia zwrotu kosztów inwestycji (co stanowi bardzo istotny element nowego systemu gospodarki odpadami).

  Podsumowanie

  Dzięki podjętym działaniom uda się zaoszczędzić  środki budżetowe , które musiałaby ponieść  Gmina w budowę instalacji do zagospodarowania odpadów,  czego nie uniknęlibyśmy  nawet w przypadku pozyskania pomocy finansowej ze środków krajowych lub europejskich. Dzięki członkostwu w strukturze koszty wdrożenia systemu w dużej mierze  poniesie związek  To on przeprowadzi ze współpracy z Gminą analizę ilościową i jakościową dotychczasowej gospodarki odpadami, przygotuje całość uregulowań prawnych w postaci niezbędnych uchwał, które gmina podejmie w związku z nowymi przepisami w celu przejęcia przez  związek ciężaru związanego z administrowaniem systemu : naliczanie, pobieranie, ewentualna egzekucja opłat, prowadzenie postępowań, rozstrzyganie powstałych sporów itp.),.

  Po stronie związku będzie także przygotowanie procedur przetargowych niezbędnych do wyłonienia podmiotu, który na terenie naszej Gminy odpowiedzialny będzie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

  Bardzo istotną sprawą są koszty które z tytułu przynależności do Związku „Selekt” poniesie gmina. Koszt uczestnictwa to 1 zł od każdego mieszkańca gminy w skali roku, jednak korzyści finansowe  dla Gminy z tego tytułu są znacznie większe.

  Jako uczestnikowi  Związku przysługiwać nam będą wszystkie uprawnienia wynikające ze statutu, w tym prawo do korzystania z instalacji na tych samych warunkach, co dotychczasowym uczestnikom.