Polska Anglia

  Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

  Dlaczego każdy współwłaściciel dostaje osobną decyzję?

  W roku 2018 wszyscy współwłaściciele nieruchomości otrzymają decyzje wymiarowe dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego. Takie rozwiązanie jest zastosowane po raz pierwszy, więc budzi liczne pytania i wątpliwości zwłaszcza w przypadku,
  gdy nieruchomość jest należy do współmałżonków – każdy z nich bowiem otrzyma odrębną decyzję
  (a na nich różne konta!).

  Wyjaśniamy zatem: zgodnie z art. 3 ust 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (współwłaścicielami mogą być również małżonkowie). W przypadku osób fizycznych zobowiązanie podatkowe powstaje na podstawie decyzji ustalającej zobowiązanie, którą wydaje – w przypadku gminy wiejskiej – wójt. W związku z powyższym, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, to decyzje o wymiarze podatku doręcza się wszystkim współwłaścicielom, każdemu odrębnie. W sytuacji, gdy współwłaścicielami są małżonkowie, decyzje muszą być doręczone każdemu z małżonków osobno (nie wystarczyłoby wymienienie w decyzji obojga małżonków!).
  W obowiązującym stanie prawnym małżonków traktuje się tak, jak innych współwłaścicieli. Doręczenie tylko jednemu z małżonków jest niezgodne z przepisami zawartymi w ordynacji podatkowej – skutkowałoby to tym,
  iż małżonek (lub inny współwłaściciel), który nie otrzymał decyzji wymiarowej, nie byłby zobowiązany do zapłacenia podatku i nie byłoby możliwe egzekwowanie od niego należności.

  Decyzje muszą być wysyłane do każdego ze współwłaścicieli również dlatego, iż solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe ponoszą ci podatnicy, którym doręczono decyzje. Doręczenie decyzji tylko jednemu ze współwłaścicieli (jednemu ze współmałżonków) powoduje, że tylko na nim będzie ciążyło zobowiązanie podatkowe. A w przypadku niezapłacenia przez jednego ze współwłaścicieli (współmałżonków) nie będzie można wymagać i egzekwować zapłaty podatku od pozostałych (od drugiego współmałżonka) aż do momentu doręczenia stosownej decyzji wymiarowej.

  Trzeba też pamiętać, że skoro wierzyciel – Gmina Tarnowo Podgórne – może żądać uiszczenia należnego podatku od wszystkich dłużników łącznie lub od każdego z osobna, to zapłata w całości podatku przez jednego ze współwłaścicieli (patrz: jednego z małżonków) powoduje, że pozostali współwłaściciele nie są już zobowiązani do jego uiszczenia.

   

  Aleksandra Wiśniewska
  Kierownik Wydziału Podatków Lokalnych

  ARz