Polska Anglia

  Wydział Podatków Lokalnych informuje

  Wydział Podatków Lokalnych informuje

  15 marca mija termin płatności I raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego za rok 2018. Należny podatek można wpłacać u sołtysa miejscowości, w której położona jest dana nieruchomość lub na konto wskazane w decyzji wymiarowej. Uwaga: decyzje wymiarowe za rok 2018 zawierają nowy numer wirtualnego rachunku bankowego, na który należy dokonywać zapłaty należnego podatku.

   

  W roku 2018 decyzje wymiarowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, otrzymają wszyscy współwłaściciele nieruchomości. Oznacza to, że w przypadku współwłasności nieruchomości męża i żony, zarówno mąż jak i żona otrzymają decyzje na taką samą kwotę, lecz z innym numerem rachunku bankowego (inna końcówka , np. 01, 02). Jeżeli jest większa liczba współwłaścicieli nieruchomości, to rachunek bankowy może mieć końcówkę 01, 02, 03, 04, itd.

  W związku z powyższym należy zwrócić uwagę, aby zapłaty należnego podatku dokonywał jeden ze współwłaścicieli. Jeżeli podatek zostanie uregulowany przez wszystkich zobowiązanych, to na koncie powstanie nadpłata.

  Podatek lokalny można również uregulować w Kasie ING Bank Śląski, która jest czynna w siedzibie Urzędu Gminy (bud. C) w poniedziałek w godz. 11.00 – 16.00, wtorek – czwartek 11.00 – 15.00, w piątek 11.00 – 14.00. Za tę czynność nie jest pobierana prowizja.

   

  Wszczęcie postępowania podatkowego i płatność podatków

  Podobnie, jak w roku 2017 nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. Na dzień 1 stycznia 2018 r. to kwota w wysokości 7,80 zł. Oznacza to, że podatnicy, których kwota zobowiązania byłaby niższa niż 7,80 zł, nie będą mieli wymierzonego podatku, a tym samym nie będzie na nich spoczywał obowiązek zapłaty podatku.

  Przypominamy, że w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. do 15 marca br. lub w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji wymiarowej,

  Gdy wysokość zobowiązania podatkowego będzie wyższa niż 100 zł, podatek będzie płatny w czterech ratach ustawowych, tj. do 15 marca lub w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji wymiarowej, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada.

  Nieuregulowany w terminie podatek staje się zaległością podatkową. Poza kosztami upomnienia w wysokości 11,60 zł do zapłaty pozostają odsetki, które w skali roku wynoszą od dnia 22.02.2016 r. 8,00%.

  O wszelkich zmianach zachodzących u podatnika (zmiana adresu zamieszkania, adresu zameldowania) czy w podstawach opodatkowania należy zawiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od ich zajścia.

   

  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Osoby, które nie złożyły stosownej Deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne i nie opłacały należnej opłaty w roku 2017, są zobowiązane do złożenia stosownej deklaracji i uregulowania opłaty, tak jak za odpady niesegregowane – zgodnie z uchwałą Rady Gminy opłata za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny wynosi 20 zł od osoby (gdy w sposób selektywny – 10 zł od osoby).

  W styczniu 2018 r. zostały wysłane zawiadomienia o nowym wirtualnym rachunku bankowym, na który należy bez wezwania wpłacać należną opłatę.

   

  W przypadku dokonania wpłaty za podatki lokalne na poprzednie wirtualne rachunki bankowe na rzecz Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne środki zostaną zaksięgowane na właściwych zobowiązaniach. Uwaga: nie dotyczy to opłat za gospodarowanie odpadami, które zostały przekazane na konta w Związku SELEKT – od ponad roku to nie SELEKT, a Gmina odpowiada za gospodarkę odpadami, trzeba było złożyć nową deklarację, a na początku tego roku Urząd rozsyłał nowe numeru kont. W tym przypadku należy wystąpić do SELEKT-u o zwrot nadpłaty i uregulować zaległości na aktualnym koncie wskazanym przez nasz Urząd.

   

  Wszelkich informacji oraz wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału Podatków Lokalnych w bud. C Urzędu Gminy przy ul. Poznańskiej 94 w Tarnowie Podgórnym (tel. do Wydziału Obsługi Klienta – 61 8959 200).

  A. Wiśniewska
  Kierownik Wydziału Podatków Lokalnych


  ARz