Polska Anglia

  Projekt - "Nowa szansa"

   

   

   

  INFORMACJA

  Obserwując konieczność rozszerzenia działań upowszechniających usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego skierowanych do pracodawców oraz bezrobotnych mieszkańców powiatu poznańskiego, w lipcu br. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w partnerstwie z samorządami gminnymi rozpoczął realizację projektu „NOWA SZANSA" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

  Zakres prowadzonych w ramach powyższego projektu działań będzie wielokierunkowy - od zdiagnozowania aktualnej sytuacji i przyszłych potrzeb kadrowych pracodawców z lokalnych rynków pracy gmin powiatu poznańskiego do rozpoznania barier ograniczających dostęp do rynku pracy mieszkańcom gmin powiatu.

  Zaplanowane w projekcie działania winny przyczynić się do poprawy zdolności do zatrudnienia oraz podniesienia poziomu aktywności zawodowej bezrobotnych i w większym stopniu korzystania z usług doradcy zawodowego i pośrednika pracy.

  Aby uzyskać zakładane cele zostaną również zatrudnieni pracownicy: pośrednik pracy i doradcy zawodowi, których głównym zadaniem będzie utrzymywanie stałego kontaktu z bezrobotnymi w miejscu ich zamieszkania oraz poszukiwanie wśród pracodawców działającymi na terenie powiatu poznańskiego wolnych miejsc pracy.

  Ponadto celem podniesienia jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza na wczesną identyfikację potrzeb klientów oraz diagnozowanie możliwości ich rozwoju zawodowego zaplanowano przeprowadzenie dla pracowników Urzędu szkoleń w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.

   

  W Tarnowie Podgórnym spotkania z doradcami w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego odbywać się będą w godzinach od 9:00 do 14:00 , w sali przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym ul. Sportowa 1, w dniach :

   

   

   

   

   

   

   

  LP

   

   

  Gmina

   

   

  Wrzesień

   

   

  Październik

   

   

  Listopad

   

   

  Grudzień

   

   

   

   

  1

   

   

  Tarnowo Podgórne

   

   

  11.09.2008

   

   

  09.10.2008

   

   

  12.11.2008

   

   

  09.12.2008