Polska Anglia

  Kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

  „Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu, stanowi się, co następuje” - ten cytat to preambuła ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późniejszymi zmianami). Preambuła to swoisty wstęp do ustawy, w którym ustawodawca przedstawia ratio legis danego aktu, czyli motywy jego wydania, a także zamierzone cele i podstawowe wartości. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reguluje m.in. kwestie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, procedurę wydawania i korzystania z zezwoleń na obrót hurtowy i detaliczny napojami alkoholowymi, a także przepisy karne w tym zakresie.

  Każdy przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych musi uzyskać zezwolenie na taką sprzedaż oraz uiścić opłatę za korzystanie z zezwolenia. Zezwolenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu na terenie naszej gminy wydaje Wójt Gminy Tarnowo Podgórne. Dodatkowo przedsiębiorca prowadzący taką działalność zobowiązany jest przestrzegać określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w przypadku nieprzestrzegania tych zasad zezwolenie cofa się. Podstawą do cofnięcia zezwolenia jest przede wszystkim sprzedaż napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw.

   W związku z niepokojącymi sygnałami o łamaniu zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie naszej Gminy, w roku 2018 zaplanowano przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

  Należy wziąć pod uwagę, iż cofnięcie zezwolenia nie jest jedyną dolegliwością dla przedsiębiorcy w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy. Konsekwencją jest także niemożność starania się o nowe zezwolenie przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu, a oprócz sankcji administracyjnych zastosowanie mogą mieć również przepisy karne - stanowią one o karze grzywny za sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych wbrew przepisom. Warto o tym pamiętać i zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie określonych w ustawie zasad.

                                                                                                                                                                

  Anna Wąsowicz
  Wydział Spraw Obywatelskich  ARz